صفحه ۳۴۶

(سؤال) مردی دارای دو زن بوده است؛ آیا زن دوم این مرد با شوهر نوه زن اول محرم است ؟

(جواب:) در فرض سؤال، دختر پسر شوهر، خودش اولاد شوهر است و شوهرش داماد شوهر است، ولی چون داماد زن دوم نیست محرم نیست.

ازدواج صغیره

(سؤال) اگر مردی دختر صغیره ای را با اذن اولیای دختر به عقد پدر یا جد پدریش یا مادریش درآورد؛ آیا محرمیت برای این مرد حاصل شده است ؟

(جواب:) اگر مدت را به قدری قرار دهند که استمتاع جنسی کودک ممکن باشد عقد صحیح و محرمیت حاصل است.

(سؤال) شخصی برای سرپرستی لقیط (فرزند صغیر یا صغیره ای که پدر و جد پدری او معلوم نیست) می‎خواهد صیغه محرمیت بخواند با توجه به این که مشهور بین اصحاب این است که حاکم شرع ولایت در نکاح ندارد؛ آیا اجازه ساقط است یا صیغه عقد باطل است ؟ و آیا در صحت عقد صغیر و صغیره، عدم مفسده کفایت می‎کند و یا باید رعایت مصلحت شود؟

(جواب:) باطل است و باید عقد به اذن ولی و بنابر احتیاط به مصلحت کودک باشد.

(سؤال) دختر بالغی که ادعا می‎کند قیم از طرف پسر بچه 8 ساله است با همان پسر عقد دائم می‎خواند؛ آیا عقد صحیح است ؟ و آیا پسر از دختر که زن او شده ارث می‎برد؟

(جواب:) عقد دختر بالغه برای صغیر در صورتی صحیح است که به مصلحت صغیر باشد و از طرف، ولی شرعی انجام گیرد و مجرد ادعا کافی نیست و در فرض انجام عقد به صورت صحیح احکام ارث بین آنها جاری می‎شود.

نکاح سید با غیر سیده

(سؤال) یکی از معضلات بزرگ و خطرناک در برخی از مناطق کشور ما

ناوبری کتاب