صفحه ۳۴۵

(جواب:) در مفروض سؤال، اگر پسر و دختر یقین ندارند و یا از راه معتبر برای آنان ثابت نشده که هر دو فرزند یک نفر و از نطفه او می‎باشند ازدواج آنان مانعی ندارد و مجرد اعلام مادر برای آنان حجت شرعی نیست و با احتمال این که پسر از نطفه شوهر زن باشد قاعده فراش جاری است و ولد به شوهر زن ملحق است، مگر این که خلاف آن ثابت شود.

اکراه در ازدواج

(سؤال) شخصی با اجبار فامیل با دختر عمه خود ازدواج می‎کند و بعد از گذشت چند سال و داشتن یک فرزند هنوز به همسر خود علاقه پیدا نکرده و با دختر دیگری دوست است؛ آیا این کار حرام است ؟

(جواب:) اگر ازدواج با اکراه و زور بوده باطل بوده و اگر ناچارا و از روی، روی در بایستی راضی شده نباید موافقت کرده باشد و حالا هم باید یا با هم زندگی مسالمت آمیزی داشته باشند یا با رضایت از هم جدا شوند و اگر ارتباط نامشروعی با دختر یا زن اجنبی برقرار کرده حرام است.

ولایت پدر در امر ازدواج

(سؤال) اگر پدر رضایت به ازدواج دختر ندهد و دختر بدون اذن پدر ازدواج کند، آیا نزدیکی بین این دو نفر زنا محسوب می‎شود؟

(جواب:) ازدواج با دختر باکره، دائم باشد یا موقت؛ بنابر احتیاط واجب باید با اذن پدر یا جد پدری دختر باشد، مگر این که طرفین کفو یکدیگر باشند و ازدواج به مصلحت باشد و پدر یا جد لجاجت کنند که در این صورت اذن آنها لازم نیست.

(سؤال) در میان ما عشایر، بدین صورت صیغه عقد جاری می‎شود: این گلال و آن گلال عقد فلانی به فلانی حلال؛ آیا این عقد صحیح است ؟

(جواب:) با توجه به اهمیت مسأله ازدواج، بنابر احتیاط لازم، عقد ازدواج مطابق آنچه در رساله های عملیه ذکر شده انجام شود.

ناوبری کتاب