صفحه ۳۴۴

مسائل ازدواج و زناشویی

نیاز به ازدواج

(سؤال) اگر دختر یا پسری احساس نیاز به ازدواج داشته باشند؛ آیا بر عهده پدر و مادر است که وسایل ازدواج را فراهم کند یا خود فرد باید اقدام کند؟

(جواب:) وظیفه همه است که اقدام کنند، البته در حد قدرت و امکانات و پدر و مادر مصلحت دختر و پسر را در نظر بگیرند.

(سؤال) معنای احتیاج داشتن به همسر را بیان بفرمایید؟

(جواب:) معنای نیاز به همسر این است که اگر ازدواج نکند به گناه و فساد می‎افتد و یا موجب حرج و مشقت می‎شود.

شرایط ازدواج

(سؤال) اگر مردی با زنی عمل منافی عفت انجام دهد؛ آیا راهی هست تا بتواند با دختر او ازدواج کند؟

(جواب:) اگر عمل زنا با مادر دختر قبل از ازدواج با دختر باشد و آن زن هم خاله زانی باشد دختر او بر زانی حرام است و اگر زانیه عمه زانی یا زن دیگری ( غیر از عمه و خاله) باشد بنابر احتیاط واجب دختر آنها بر زانی حرام است و در مورد احتیاط رجوع به غیر با رعایت الاعلم فالاعلم مانعی ندارد.

(سؤال) زنی دارای یک فرزند پسر است، زن ادعا می‎کند که فرزند پسرش از زنا به وجود آمده و زمانی نطفه منعقد شده که شوهر نزدش نبوده و مرد زانی هم این ادعا را قبول دارد، ولی شوهر زن ادعای زن را بی اساس می‎داند؛ آیا این پسر می‎تواند با دختر مرد زانی ازدواج کنند؟ و آیا قاعده "الولد للفراش" شامل حال اینها می‎شود؟

ناوبری کتاب