صفحه ۳۴۲

مذکور از کارهای حرام نظیر نگاه و لمس کردن عورت نامحرم خودداری گردد، مگر این که بچه دار شدن زوج نازا ضروری باشد؛ به عنوان مثال: نداشتن بچه موجب جدایی آنان شود یا مشکلات غیر قابل تحملی برای آنان فراهم آورد که در این موارد باید به مقدار ضرورت اکتفا شود و به نظر این جانب پدر و مادر نسبی بچه، صاحبان تخمک و اسپرمند و زنی که بچه در رحم او پرورش یافته در غیر احکام محرمیت و ازدواج، مادر او محسوب نمی شود و در احکام محرمیت و ازدواج احتیاط شود.

(سؤال) اگر نطفه خانمی که به عقد موقت شخصی درآمده را در رحم زن دائمی آن مرد قرار دهند فرزند متعلق به چه کسی است ؟

(جواب:) عمل مذکور اگر ملازم با عمل حرامی نباشد یا ضرورت عرفی در بین باشد مانعی ندارد و خانم اول صاحب تخمک، مادر فرزند است و خانم دوم که فرزند در رحم او پرورش یافته به لحاظ این که همسر پدر فرزند است به فرزند محرم است، ولی به لحاظ این که او هم ممکن است به حسب واقع در نظر شرع مادر فرزند محسوب شود، باید در محرمیت و ازدواج فرزند نسبت به بستگان دیگر زن دوم احتیاط شود.

(سؤال) در خصوص اهدای اسپرم، نظر شرعی شما چگونه است ؟ حال آن که برای اهدای جنین، هم قانون گذار در این خصوص اجازه داده است و هم برخی مراجع تقلید.

(جواب:) نقل اسپرم مرد اجنبی به رحم اجنبیه محل اشکال است و بر فرض نقل، بچه تابع صاحب اسپرم بوده و بچه او محسوب است، ولی ترکیب اسپرم مرد با تخمک همسرش در خارج رحم و سپس نقل آن به رحم همسر ذاتا بی اشکال است، ولی چون مستلزم مشاهده و لمس عورت نامحرم است در جایی جایز است که بچه دار شدن آنان به حد ضرورت رسیده باشد.

کاشتن جنین در رحم زوجه

(سؤال) کاشتن جنین مرد با دستگاه پزشکی در رحم زوجه خودش چه حکمی دارد؟

ناوبری کتاب