صفحه ۳۳۷

(جواب:) شریعت مقدس اسلام، شریعت سمحه سهله است و بر حسب کتاب، سنت و حکم عقل، ضرورت عرفی رافع حرمت محرمات است. البته به مقدار رفع ضرورت و هرچند عمل زیبایی در صحت و سلامت جسم مریض مؤثر نباشد، ولی ممکن است عدم اجرای آن موجب مرض روانی غیر قابل تحمل باشد. در صورت اقتضای نظر و لمس اجنبی بجاست پزشک حرمت اصل عمل را به جهت این امور به مریض تذکر دهد و اگر از گفتار مراجعه کننده احراز کرد که واقعا گرفتار واهمه روانی غیر قابل تحمل شده است جایز است گفتار او را حمل بر صحت کند و در صورت انحصار علاج در آن، انجام به مقدار ضرورت مانعی ندارد و با عدم وجود پزشک هم جنس، عمل جنس مخالف نیز مانند سایر موارد معالجه مانعی ندارد، ولی انجام آن با احراز عدم ضرورت عرفی محل اشکال است.

تراشیدن ریش

(سؤال) تراشیدن صورت با ماشین های سه تیغه به طوری که سیاهی ریش محو نشود، اشکال دارد یا خیر؟

(جواب:) بنابر احتیاط واجب باید عرفا صدق ریش کند، پس از ته زدن آن لازم است اجتناب شود.

(سؤال) دلیل این که تراشیدن ریش حرام است چیست ؟

(جواب:) با توجه به این که در روایات از تراشیدن ریش نهی شده است و مشهور بین فقها و نیز سیره عملی متدینین بر عدم جواز و ترک آن است، فتوا به جواز آن مشکل است و باید احتیاط کرد.

(سؤال) زایل کردن موهای زیر چانه با لیزر و یا دستگاه های دیگر، آیا حرام است ؟ جاهای دیگر بدن به جز ریش چگونه است ؟

(جواب:) ازاله موهای سایر بدن غیر از ریش به هر وسیله باشد مانعی ندارد.

(سؤال) من از ریش متنفرم چون ریش من طوری است که خیلی کم پشت و اگر آن را از ته نزنم خیلی بد قیافه می‎شود؛ آیا این عمل من مکروه یا حرام است ؟

ناوبری کتاب