صفحه ۳۳۲

ز: زنی که در حکم خواهر رضاعی است. ح : دختران غیر ممیزه و نابالغ.

(جواب:) (الف تا و) هر گونه تماس بدنی به هر زن نامحرم در حال اختیار جایز نیست چه با قصد لذت باشد یا بدون آن. (ز) کسی که با وجود شرایط رضاع به انسان محرم گشته است در لمس و نظر، حکم سایر محارم را دارد. (ح) تماس با بدن دختر غیر ممیز و نابالغ در صورتی که به قصد لذت نباشد مانعی ندارد.

نگاه و لمس

(سؤال) فقها فرموده اند نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم حرام است. بفرمایید چه جاهایی از بدن مرد برای زن نامحرم حرام نیست ؟

(جواب:) نگاه کردن زن به هیچ قسمت از بدن مرد نامحرم جایز نیست، مگر سر و صورت و آن قسمت از دست که معمولا مردها آن را نمی پوشانند.

(سؤال) در صورتی که زن مسلمانی که اعتقاد به فروعات اسلام (نماز، روزه، اصل حجاب و...) دارد، ولی در محیطی رشد کرده و زندگی می‎کند که به خاطر رشد در آن محیط و فرهنگ، هنگامی که مرد نامحرم با وی صحبت می‎کند اگر به او نگاه نکند (نگاه بدون قصد ریبه) و یا با وی مصافحه نکند زن آن را موجب وهن به خود می‎داند در این صورت نگاه و یا مصافحه با وی چه حکمی دارد و تشخیص ضرورت در نظر یا مصافحه با چه کسی است ؟

(جواب:) عدم مس و عدم نظر به اجنبیه برای حرمت و احترام اوست. اگر او این حرمت را برای خویش قائل نیست، بلکه عدم نظر و عدم مصافحه را بی احترامی به خود می‎داند در این صورت با عدم قصد التذاذ و عدم حصول آن، مصافحه مانعی ندارد. و عرف محل ملاک است.

(سؤال) آیا دیدن تصاویر و فیلم های مستهجن اینترنتی از روی کنجکاوی و یا

ناوبری کتاب