صفحه ۳۳۱

می‎دهند. حضور در این ضیافت ها چه حکمی دارد؟ و چنانچه میزهای دارای مشروبات از میزهای بدون مواد الکلی جدا باشد چه حکمی دارد؟

(جواب:) حضور مسلمان بر سر سفره یا میزی که مشروبات الکلی در آن وجود دارد به گونه ای که وی یکی از اهل آن سفره یا میز محسوب شود جایز نیست و به طور کلی در غیر موارد ضرورت، نفس حضور در این قبیل مجالس گرچه بدون حضور بر سر چنان سفره یا میز است مناسب با شأن مسلمان نیست و چنانچه میزی که مشروب الکلی بر روی آن قرار ندارد به طوری متمایز باشد که عرفا حضور بر سر آن، حضور بر سر میزی که مشروبات الکلی در آن قرار دارد محسوب نشود اشکالی ندارد.

(سؤال) آیا دست دادن مسلمان با غیر مسلمان در مواقع ضروری حرام است ؟

(جواب:) دست دادن مرد مسلمان با مرد غیر مسلمان یا زن مسلمان با زن غیر مسلمان به خودی خود و بدون مفسده و بدون این که در معرض تهمت قرار گیرد مانعی ندارد و دست دادن زن مسلمان با مرد غیر مسلمان به هیچ وجه جایز نیست و دست دادن مرد مسلمان با زن غیر مسلمان نیز جایز نمی باشد، مگر در موردی که حرجی بوده و ضرورت عرفی داشته باشد و ترک آن موجب وهن دین و مذهب گردد و مفسده ای از قبیل قصد ریبه وتلذذ نیز در پی نداشته باشد که در این صورت به مقدار ضرورت جایز است و حتی الامکان اگر از روی لباس یا دستکش باشد بهتر است.

(سؤال) دست دادن به مرد نامحرم با دستکش چه حکمی دارد؟

(جواب:) اگر مفسده نداشته باشد و یا با قصد ریبه نباشد اشکال ندارد.

(سؤال) حکم دست دادن به زنان ذیل چه حکمی دارد؟ الف: زن یائسه. ب: زن کریه المنظر. ج: زن مجنون. د: زن اهل ذمه. ه': زن کافره غیر اهل کتاب. و: زن مسلم لاابالی (اجبارا یا بدون قصد التذاذ).

ناوبری کتاب