صفحه ۳۳

قادر به رعایت وظایف شرعی خصوصا در مورد مطهرات نیست به طوری که این جانب به نجاست بدن و وسایل ایشان یقین دارم و همین موضوع موجب اشکال در رفت و آمد و مراوده حقیر با ایشان شده، زیرا حضور ایشان در منزل حقیر موجب نجس شدن اثاث زندگی خواهد شد، اسباب و وسائلی که یا امکان تطهیر آنها وجود ندارد (مانند وسایل برقی) و یا تطهیر آنها با عسر و حرج همراه است، در هر حال بنده بین دو امر سرگردان شده ام، احسان به مادر و عدم رعایت طهارت و نجاست در زندگی روزمره و یا رعایت طهارت و نجاست و بی حرمتی به مادر و رنجاندن مادر، لطفا مرا راهنمایی کنید.

(جواب:) پاک بودن وسایل برقی و مانند آن ها و تطهیر آنها برای شما واجب نیست، برای نماز باید لباس و بدن و محل سجده و مانند آن پاک باشد و پاک نگاه داشتن اینها کار چندان مشکلی نیست. و هم چنین از خوردن چیزهای نجس باید اجتناب شود، ولی در حد امکان باید رعایت احترام مادر بشود و از وسواس نیز پرهیز گردد.

(سؤال) اگر قسمتی از بدن انسان نجس باشد و بدن طوری عرق کند که عرق آن متصل و روان باشد، اما نقطه نجس قسمت پایین بدن باشد، آیا قسمت های بالای آن هم نجس می‎شود؟

(جواب:) قسمت بالا نجس نمی شود و قسمت پایین هم اگر عرق از روی نجس به پایین جریان نداشته باشد نجس نمی شود.

(سؤال) مرغ هایی که در بازار به فروش می‎رسد با فرض این که نمی دانیم که محل ذبح آنها تطهیر شده است. آیا می‎توان آنها را به عنوان مرغ پاک مورد استفاده قرار داد؟

(جواب:) اگر اخبار به طهارت دهند کافی است.

(سؤال) اشیای متنجس با رطوبت تا چند واسطه نجس می‎باشند؟

(جواب:) در مایعات هرچند واسطه زیاد باشد نجس می‎شوند و در غیر مایعات با عدم سرایت عین نجاست از سه و چهار واسطه که بگذرد دلیلی بر نجاست نداریم هرچند احتیاط خوب است.

(سؤال) از آن جا که در خیلی از موارد، مایه پنیر استفاده شده منشاء حیوانی

ناوبری کتاب