صفحه ۳۲۷

دختری خاص، گناه نیست؛ بلکه حاکی از لطافت روحی انسان است، ولی معاشقه با دختر نامحرم و تماس با او جایز نیست و باید وسیله ازدواج با او را فراهم کرد.

(سؤال) اگر حرفی را که بین قائل و شنونده معلوم است پشت سر کسی زده شود که اگر بشنود باز هم ناراحت می‎شود؛ آیا غیبت محسوب می‎شود؟

(جواب:) اگر موجب بدبینی شنونده باشد جایز نیست.

(سؤال) اگر جوانی به قصد زیارت امام هشتم (ع) به مشهد مشرف شود، ولی همراه وی دختری است نامحرم که ابایی ندارد از این که دست به دست یکدیگر بزنند و از این قبیل کارها؛ آیا سفر آنها سفر معصیت به شمار می‎رود؟

(جواب:) اگر هدف از سفر تنها زیارت یا امر مباح دیگری باشد و اعمال نامشروع انگیزه سفر نیست در این صورت سفر، سفر معصیت نیست هرچند اعمال نامشروع به حرمت و شنائت خود باقی است بویژه در سفری که برای زیارت انجام شود.

(سؤال) سفر کردن زن بدون شوهر به کشورهای اسلامی و غیر اسلامی در صورتی که امنیت بر طریق حاکم بوده و محرمی در معیت زن نباشد چه حکمی دارد؟

(جواب:) مانعی ندارد مگر مستلزم مفسده ای باشد.

(سؤال) حکم رفت و آمد، غذا خوردن و نماز خواندن در منزل دوست یا فامیل نزدیکی که مشروب می‎خورد و یا مشروب در منزلش هست چگونه است ؟

(جواب:) از غذا خوردن در سر سفره ای که مشروب در آن وجود دارد نهی شده است، ولی وجود مشروب در منزل موجب حرمت غذا خوردن در آن نیست در صورتی که یقین به نجاست و آلوده شدن غذا نداشته باشید و نماز خواندن نیز اشکال ندارد، ولی اگر رفت و آمد با چنین شخصی موجب تشویق و جرأت او در انجام حرام باشد جایز نیست.

(سؤال) معاشرت با افرادی که منکر بعضی از ضروریات دین هستند مثلا به موسیقی غنایی گوش می‎دهند، اما نماز می‎خوانند و روزه می‎گیرند چه حکمی دارد؟

(جواب:) صرف گوش دادن به موسیقی غنایی موجب انکار ضروری دین نیست و معاشرت با وی به امید ارشاد و هدایت او اشکالی ندارد، بلکه مطلوب است.

ناوبری کتاب