صفحه ۳۲۳

(سؤال) در منزل ما هر ساله مراسمی زنانه هست که خانمی می‎آید و همراه دف زدن از اهل بیت می‎خواند و مجلس نورانی ای است. می‎خواستم بدانم آیا اشکال دارد؟ البته هیچ مردی نیست و گوش نمی دهد.

(جواب:) خواندن زن برای زنان اگر غنا نباشد اشکال ندارد، ولی دف زدن محل اشکال است. در حدیثی وارد شده که: "ملائکه داخل نمی شوند در اتاقی که در آن شراب یا دف یا طنبور یا نرد باشد و دعای آنان مستجاب نشده و برکت از آنان برداشته می‎شود".

(سؤال) خواندن مولودی همراه دست زدن و... چه حکمی دارد؟ و آیا در مساجد جایز است این گونه مولودی ها خوانده شود؟

(جواب:) اماکن مذکوره مخصوصا مساجد، محل عبادت و خضوع در پیشگاه باری تعالی است و با کف زدن مناسبت ندارد گرچه کف زدن به خودی خود اشکال ندارد.

(سؤال) موسیقی و مجالس مولودی که با دست زدن همراه است و نیز مجالس عزاداری که باعث از خودبی خود شدن می‎شود؛ همچنین صوفی گری ها و شطرنج چه احکامی دارند؟

(جواب:) تشکیل مجالس مولودی و مدیحه خوانی با نغمه هایی که مشتمل بر غنا نباشد و دست زدن در آن مجالس مانعی ندارد و تشکیل مجالس عزاداری نیز اگر مشتمل بر غنا و آلات لهو نباشد اشکال ندارد. برخی کارهای باطل و صوفی گری در کتاب و سنت مبنا و اساسی ندارد و در اخبار کثیره از شطرنج نهی شده است، مگر این که فرض کنیم به طور کلی در جهان از آلت قمار بودن خارج گردیده و در حقیقت موضوع عوض شده باشد.

ناوبری کتاب