صفحه ۳۲۱

مثل این که زن و شوهر شنونده آن باشند و یا این که راننده در نیمه شب هنگام رانندگی بدان گوش می‎دهد، آیا باز حرام است ؟ ج: خیلی از موسیقی های شهوت انگیز برای مرتبه اول و دوم و حداکثر تا مرتبه سوم برای شنونده مؤثر است، اما از مرتبه چهارم به بعد در شنونده از آن جهت هیچ اثری ندارد و صرفا نوعی سرگرمی برای او محسوب می‎شود؛ در این صورت آیا گوش دادن به چنین موسیقی برای دفعات اول حرام است یا به طور مطلق گوش دادن بدان حرام می‎باشد؟

(جواب:) هر نوع آواز، آهنگ و موسیقی که عرفا مناسب مجالس فسق، فجور، لهو و لعب باشد که طبعا برای نوع مردم محرک شهوت شناخته می‎شود، حتی اگر برای فرد خاصی نه تحریک کننده و نه موجب مفسده و تنها سرگرمی او باشد، اشکال دارد و نیز اگر مضمون آن مشتمل بر مضامین باطل، دروغ و اهانت باشد، ولی اگر عرفا مناسب مجالس لهو و لعب شمرده نشود و مشتمل بر مضامین باطل و فاسد نیز نباشد حرام نیست، مگر آن که برای فردی به نحوی تحریک کننده باشد که او را در معرض فساد قرار دهد که در این صورت برای او حرام است و صرف لذت بردن موجب حرمت نمی شود.

(سؤال) در مورد رقص و موسیقی و این که نباید انجام شود دلیل های قانع کننده ای می‎خواهم، که واقعا چرا این عمل، یعنی رقص نباید باشد؟ چون فکر می‎کنم هر چیزی بستگی به نیت انسان از انجام عملی دارد، حال آن عمل رقصیدن باشد یا همان لباس پوشیدن ساده ؟

(جواب:) خوبی و بدی هر چیزی بستگی به نیت انسان ندارد. بعضی چیزها ممکن است اصولا دارای مفاسد اجتماعی یا فردی باشد که شارع مقدس از آن جهت آنها را حرام یا مکروه کند، مثلا بدی قتل نفس، تهمت، غیبت و امثال اینها متکی به نیت انسان نیست. موسیقی اگر از آن نوع باشد که مهیج شهوت جنسی و موجب فساد اخلاق و تباه شدن عقل و شرافت انسان باشد برای فرد و جامعه ضرر دارد و دین از آن منع کرده است و اگر از این نوع نباشد ضرری ندارد و قهرا حرام هم

ناوبری کتاب