صفحه ۳۲۰

کنید. مقصود از غنا غلطاندن صدا در گلوست به گونه ای که این کیفیت انسان را معمولا از حالت عادی خارج کرده که زیاد طرب انگیز و یا زیاد غمبار است و مجرد خوب بودن صدا اشکال ندارد و به نظر این جانب غنای زن مغنیه در شب عروسی برای خصوص زنان مانعی ندارد.

(سؤال) گفته می‎شود حضرت عالی در مورد غنا نظرتان این است که غنا یک امر محتوایی است و اگر چیزی خوانده شود که محتوای بدی داشته باشد حرام است. در غیر این صورت آیا اگر با همان آواز خوانده شود و لهو نباشد حلال است ؟

(جواب:) بر حسب آنچه از برخی اخبار مسأله استفاده می‎شود و بعضی از بزرگان به آن فتوا داده اند، حرمت غنا در اثر بطلان و لهو بودن محتوای کلام و مقارنات خارجی آن است نه کیفیت صدا، ولی بنابر احتیاط واجب از هر صدایی که تن و زیر و بم آن محرک شهوات و مناسب مجالس فسق، لهو و رقص باشد، اجتناب شود و در صورت شک مانعی ندارد.

(سؤال) گوش دادن به سازهای موسیقی در صورتی که نه تنها مفسده ای بر آن بار نشده، بلکه پس از گوش دادن به آن باعث یاری مستمندان، عیادت بیماران، زیارت اهل قبور و... می‎شود چه حکمی دارد؟

(جواب:) هر موسیقی حرام نیست اگر موسیقی مناسب مجالس لهو، فسق و فجور و یا موجب تحریک شهوانی و یا عدم تعادل عقلی انسان نشود گوش دادن به آن مانعی ندارد.

(سؤال) در مورد حرمت موسیقی و غنا فرموده اید: در جایی حرام است که شهوت انگیز باشد و در برخی موارد معیار را در مفسده انگیز بودن آن قرار داده اید. پرسش این است که: الف: مقصود از شهوت انگیز چیست ؟ آیا صرف این که شنونده از موسیقی لذت برده و یا این که او را به رقص درآورد مصداق شهوت انگیز است و یا مقصود این است که شنونده تحریک جنسی شود؟ ب: اگر موسیقی صرفا شهوت انگیز باشد، اما هیچ مفسده ای به دنبال نداشته باشد

ناوبری کتاب