صفحه ۳۲

است ؟ و اصلا آیا شما الکل سفیدی که در امور پزشکی به کار می‎رود را نجس می‎دانید؟

(جواب:) الکل اتیلیک ظاهرا خلاصه ای از مسکر مایع بالاصاله است و حکم نجاست بر آن بار است، ولی معالجه به وسیله چیز نجس مانعی ندارد.

عرق جنب از حرام

(سؤال) لطفا حکم عرق جنب از حرام را بیان کرده و بفرمایید آیا برخورد این عرق با اجسام باعث نجسی آنها می‎شود؟

(جواب:) همان طور که در رساله توضیح المسائل آمده است، عرق کسی که از راه حرام جنب شده است، مانند عرقی که در حال زنا، لواط یا استمناء و یا بعد از آن و قبل از غسل کردن، از بدن او بیرون می‎آید، بنابر احتیاط واجب نجس است و باید از آن اجتناب شود و نباید با بدن و لباس آلوده به این عرق، نماز بخواند. بلکه بنابر احتیاط واجب باید از عرق جنابت کسی که با زن خود در وقتی که نزدیکی با او حرام است مانند وقت حیض و نفاس و یا در حال روزه ماه رمضان نزدیکی کرده، اجتناب کند و اگر جنب از حرام به جای غسل تیمم کند و پس از آن عرق نماید بنابر احتیاط واجب از آن نیز باید پرهیز کند.

(سؤال) آیا عرق جنب از حرام اگر خشک شود حکم عرق جنب از حرامی را دارد که در نماز از آن نهی شده است ؟

(جواب:) بنابر احتیاط واجب عرق جنب از حرام محکوم به نجاست است هرچند خشک شده باشد و تطهیر آن لازم است.

احکام متفرقه نجاسات

(سؤال) آیا گرگ نجس العین است ؟

(جواب:) گرگ نجس العین نیست و مانند سگ و خوک نمی باشد ولی حرام گوشت است.

(سؤال) مادر پیری دارم که از قوه شنوایی و گویایی محروم است و همین طور

ناوبری کتاب