صفحه ۳۱۹

(جواب:) خواندن و یا دیدن مطالب مذکور در صورتی که موجب وقوع در حرام و یا فسادی مانند بی رغبتی به همسر خود، اختلال ذهن و پریشانی خاطر گردد جایز نیست و معمولا هم مطالب مزبور خالی از چنین مفاسدی نیست.

هنرها

(سؤال) امروزه پیشرفت علم و تکنولوژی، مظاهر گوناگون از تمدن و هنر را در اشکال مختلف مثل نمایش، فیلم و تصویر برای بشریت به وجود آورده است. اصولا نظر اسلام با چنین پیشرفتی که به طور کلی زندگی اجتماعی امروزه را متحول و با اعصار گذشته متمایز ساخته است چیست ؟

(جواب:) تجربه نشان داده که اثر نمایش و فیلم و تصویر در افکار عمومی و تربیت جامعه از گفتار و نوشتار به مراتب بیشتر است. و به تعبیر دیگر، مشاهده و احساس معمولا بیش از تفکر و تعقل در جامعه اثر محسوس دارد. دین مقدس اسلام هرچند بر حسب رعایت مصالح و اهداف آفرینش انسان، برای زندگی بشر معیارهایی را مشخص کرده، به گونه ای که روش و رفتار او در زندگی با تکامل روحی و سعادت ابدی اش سازگار و یا در تضاد نباشد، ولی هیچ گاه شکل خاصی را برای زندگی ترسیم نکرده است؛ هنر نیز یکی از نیازها و جلوه های زندگی است که در ساخت انسان ها و شکوفایی استعدادهای درونی آنان نقش بسزایی دارد و با پیشرفت علم و تکنیک و تغییر شرایط زمانی، مکانی و محیط اجتماعی طبعا تکامل در جلوه های هنر نیز ضرورت خود را نشان می‎دهد. اسلام با تنوع و تفنن در اشکال و مظاهر زندگی مخالف نیست؛ بلکه با تکامل علم و تکنیک هماهنگ بوده و گرنه نمی توانست خاتم ادیان الهی باشد.

ملاک حرمت غنا

(سؤال) غنا به چه چیزی اطلاق می‎شود و فلسفه حرام بودن آن چیست ؟

(جواب:) از غنا و از استعمال آلاتی که مناسب مجالس لهو و فحشاست اجتناب

ناوبری کتاب