صفحه ۳۱

(جواب:) افراد بی نماز اگر از نجاسات مذکور در رساله اجتناب می‎کنند محکوم به طهارتند و معاشرت با آنان به نحوی که به تدریج موجب هدایت آنان شود نیز چه بسا لازم است، ولی اگر موجب تقویت روحیه بی دینی باشد، اشکال دارد.

احکام مسکرات

(سؤال) آیا می‎توان برای تهیه سرکه، انگور را داخل ظرفی ریخت که در سال قبل سرکه درست شده و هنوز نصف آن سرکه است و تفاله های آن هم جدا نشده است ؟

(جواب:) خلاف احتیاط است و باید انگور برای سرکه شدن خالص باشد.

(سؤال) اگر در تهیه سرکه به همراه انگور میوه های دیگری از قبیل سیب، انار و... استفاده شود. آیا مصرف سرکه به دست آمده اشکال دارد؟

(جواب:) محل اشکال است. با انگور چیز دیگری قبل از سرکه شدن نریزید.

(سؤال) در مسأله شماره 88 توضیح المسائل و 355 از احکام پزشکی درباره الکل فرموده اید که اگر یقین نداریم از مسکر تهیه شده، یا نه پاک است، در این صورت آیا الکل هایی را که به عنوان الکل اتیلیک صنعتی استفاده می‎کنیم نیز نجس است ؟ همچنین اگر در تهیه دارویی از الکل "ایزوپروپیلیک" که کلا سمی است و مصرف خوراکی ندارد استفاده شود آیا باز هم نجس است ؟

(جواب:) همه الکل ها نجس نیستند، آنچه نجس است مسکر مایع بالاصاله می‎باشد، یعنی چیز مایعی که در همان حال معمولی میعان، واجد صفت اسکار است. الکل اتیلیک ماده مست کننده ای است که در همه مشروبات الکلی اعم از شراب، عرق، ویسکی، ودکا و مانند اینها به نسبت وجود دارد؛ پس طبعا مصداق مسکر مایع بالاصاله است و اگر فرضا بر آن چیزی اضافه کنند که مانع از شرب آن شود، باز حکم نجاست آن باقی است. البته اگر چیزی را شک داریم که مصداق مسکر مایع باشد محکوم به طهارت است.

(سؤال) دکتر، دارویی برای جلوگیری از ریزش موی سر، برایم تجویز کرده است که باید بر پوست سر مالیده شود و حاوی الکل سفید است. آیا این دارو نجس

ناوبری کتاب