صفحه ۳۰۵

حداکثر مقداری که می‎توان برای ایشان حق التولیه قرارداد چند درصد است ؟

(جواب:) 1 - چون اجباری در کار نبوده و به اختیار مالک، وقف انجام شده وقف صحیح است و چون خود واقف متولی قرار داده شده قبض حاصل شده است.

2- با فرض این که قبض متولی، حاصل شده و طبق آن عمل گردیده انصراف جایز نیست.

3- با فرض تحقق وقف، هیچ گونه تغییری در آن جایز نیست و حق التولیه تابع عرف و مقدار زحمتی است که برای اداره آن صرف در مصارف معینه متحمل می‎شود.

(سؤال) در منطقه چالوس، تردید بر وقفیت رقبه ای وجود دارد. در این خصوص واقفی وجود نداشته و وقف نامه ای هم نیست و تولیتی هم نداشته و ندارد. در عوض شهرت و شیاع بر ملکیت آن وجود دارد و رفتار و عمل به وقف تاکنون از سوی اشخاص صورت نگرفته است؛ آیا این رقبه حکم وقف پیدا می‎کند؟

(جواب:) با فرض سؤال که دلیلی بر وقفیت وجود ندارد و شیاع هم برخلاف است حکم وقف بار نمی شود.

(سؤال) شخصی وصیت کرده که قسمت معینی از املاک من وقف باشد، اما تا زمانی که همسر من زنده است از حاصل این قطعه زمین موقوفه استفاده کند و بعد از فوت او وقف باشد. بعد از مرگ شوهر همسرش سال ها در منزل یکی از فرزندانش زندگی کرده و از حاصل آن زمین استفاده ای نکرده است؛ آیا فرزندی که مادر در منزلش بوده می‎تواند خرج سال های گذشته را که نسبت به مادر انجام داده از ورثه دیگر مطالبه کند؟ آیا چنین وصیتی واجب الوفا و نافذ است ؟

(جواب:) تا همسرش زنده است حق استفاده از زمین را دارد، ولی پس از فوت او ملک را چنانچه زاید بر ثلث اموال میت نباشد باید وقف کرد، و اگر بیشتر است نفوذ وصیت نسبت به مقدار زاید بر ثلث تابع رضایت ورثه است، و پس از وقف استفاده را هم صرف موقوف علیه کنند و فرزند مذکور نیز حق مطالبه مخارج سال های گذشته را از سایر ورثه ندارد.

ناوبری کتاب