صفحه ۳۰۱

ندهند، آیا وقف به طور کلی از اعتبار می‎افتد یا این که اصل وقفیت تا رفع مانع به حال خود باقی است ؟ آیا متولی موقوفه قبل از این که قبض محقق شود می‎تواند سهم وقف را افراز و بعد به تصرف وقف دهد؟ اگر ملک قابل افراز نباشد و بین مالکین و متولی از همان ابتدا اختلاف باشد و رفع اختلاف، متوقف بر فروش ملک باشد، آیا وجه حاصل از فروش باید در جهت وقف مورد استفاده قرار گیرد یا این که چون وقف محقق نشده به ورثه واقف تعلق می‎گیرد؟

(جواب:) وقف سهم مشاع صحیح است و نیاز به اجازه شرکا ندارد و قبض آن نیز مانند قبض در بیع بوده و متوقف بر تصرف فعلی نیست، بلکه همین که واقف از آن رفع ید کند و به نحوی در اختیار متولی یا موقوف علیهم قرار دهد که آنان بتوانند با تحصیل رضایت شرکا و یا توافق با آنان در افراز آن از آن استفاده کنند، کافی است.

مسائل متفرقه وقف

(سؤال) در شهرستان پیربکران اصفهان یک باب حمام قدیمی وجود دارد که حدود چهل سال قبل با پول مردم ساخته شده است و امروز محیط زیست اجازه باز بودن این حمام را نمی دهد و شهرداری می‎خواهد آن را تصاحب کند؛ آیا می‎توان این حمام را فروخت و وجه آن را خرج حسینیه و یا مسجد کرد؟

(جواب:) اگر زمین حمام وقف حمام شده فروش آن به هیچ نحو جایز نیست و می‎توان آن را به صورت حمام مطابق مد روز ساخت تا مورد اعتراض محیط زیست قرار نگیرد و اگر وقف نباشد و از اموال عمومی است با توافق متولی حمام و هیأت امنا و شورای شهر و اعلام عمومی می‎توانید آن را بفروشید و پول آن را صرف ساختن حمام در جاهای دیگر که نیاز به حمام دارند بکنید، زیرا بسیاری از روستاها حمام ندارند.

(سؤال) یک قطعه زمینی حدودا به مساحت هشتاد هزار متر مربع - طبق گفته بزرگان - وقف قبرستان روستاست، ولی وقف نامه ندارد؛ چون در روستا هزینه خرید قبر وجود نداشته و ندارد و طبق اصول قبرستان شهر، اموات دفن نشده اند، لذا در دفن

ناوبری کتاب