صفحه ۲۹۵

هزار تومان به پدر بزرگ این جانب بابت آن موقوفه پرداخت کرده است که با این پول کاری نمی توان کرد، یعنی نمی توان با آن پول، منزل یا زمین دیگر و یا مغازه ای خرید. حال چه باید بکنیم تا نظر واقف تأمین گردد؟

(جواب:) در فرض سؤال، با آن پول زمین مشابهی را در مکان ممکن خریداری و به جای آن زمین وقف کنند.

(سؤال) عده ای از مؤمنین قطعه زمینی را برای مسجد و حسینیه وقف کرده اند، اما نقشه آن بدون نظر کارشناس صورت گرفته که مسجد گنجایش نمازگزاران را ندارد؛ آیا می‎شود در مسجد و حسینیه تغییری ایجاد کرد؟

(جواب:) در فرض سؤال، تغییر نقشه که به نفع مسجد و نمازگزاران و صلاح باشد اشکال ندارد.

(سؤال) مسجد حضرت ابوالفضل نجف آباد دارای فرش هایی به اندازه های مختلف و نقش های متفاوت که بعضا در حد نو و تعدادی نیز در حد متوسط و تعدادی نیز با کیفیت بسیار پایین است. همچنین به دلیل این که قبله مسجد مقداری دارای زاویه است و بعضی از نمازگزاران قبله را رعایت نمی کنند؛ لذا هیأت امنا تصمیم به فروش فرش های موجود داشته و در عوض، فرش های یکدست و یک نقش معروف به محرابی را - که مشخص کننده قبله اند - تهیه کند. لازم به ذکر است که اهدا کنندگان تعدادی از فرش ها مشخص بوده و تعدادی هم متعلق به مسجد است. متمنی است حکم شرع در این امور را بیان فرمایید.

(جواب:) اگر فرش ها را وقف مسجد کرده اند مادامی که قابل استفاده اند تبدیل و تغییر آنها جایز نیست، ولی اگر آنها را تملیک به مسجد کرده اند با صلاحدید هیأت امنا تعویض آنها اشکال ندارد.

(سؤال) مسجدی در حال وسعت و تعمیرات مجدد است، ولی درب و پنجره های آن برای مسجد کاربری عرفی و قابل توجهی ندارد؛ آیا اجازه می‎فرمایید بدون این که بفروش رسانده شود در همان محل به مسلمانی که محتاج است داده شود؟

(جواب:) اگر عین آنها برای هیچ مسجدی کاربرد ندارد آنها را بفروشند و صرف

ناوبری کتاب