صفحه ۲۹۴

(جواب:) اگر همکاری مهد قرآن در جهت وقف و اهداف آن به هیچ نحو ممکن نیست توسط مجتهد جامع الشرایط یا به اذن او متولی دیگری برای عمل به وقف تعیین می‎گردد.

(سؤال) در مراکزی مثل دانشگاه ها و ادارات و... متولی مسجد کیست ؟ نماینده ولی فقیه یا رئیس آن مرکز یا غیر اینها؟

(جواب:) اگر از ناحیه سازنده مسجد متولی تعیین نشده تولیت آن با حاکم شرع است.

(سؤال) قرآنی که وقف مقبره شده است و حکومت حاضر، طبق قوانین شهرداری مقبره ها را خراب کرده، تکلیف قرآن ها و چیزهای مشابه، مثل قاب قرآنی و کتاب دعا چیست ؟

(جواب:) در فرض مذکور قرآن و کتاب دعا و مانند آن را در نزدیک ترین مقبره یا مسجد یا حسینیه قرار دهند.

تولیت وقف

(سؤال) مجتمعی مشتمل بر یک مسجد، دو حسینیه و چند خانه جهت خدام توسط فردی ساخته شده است. وی همه این مجتمع را وقف و خودش را به عنوان متولی وقف مقرر کرده است. آیا متولی می‎تواند تولیت این وقف را به دیگری واگذار کند؟ و به طور کلی آیا متولی شرعی می‎تواند ولایت بر وقف را جهلا یا علما به دیگری منتقل کند؟ و در هر صورت آیا تصرفات متولی جدید نافذ و مشروع است ؟

(جواب:) تغییر متولی صالح جایز نیست، اما اگر از انجام امر مربوط شخصا عاجز باشد جایز است با نظارت خودش فرد دیگری را برای انجام امور مربوطه وکیل کند و اگر از این کار هم عاجز است و به طور کلی ناتوان است بر حاکم صالح واجد شرایط لازم است که فرد صالحی را به جای او به عنوان متولی منصوب کند.

(سؤال) قطعه زمینی که وقف سیدالشهدا(ع) بوده در آب گیری سد البرز به زیر آب رفته و قبل از آن که به زیر آب برود قابل کشت بوده است. فعلا دولت مبلغ هشتصد

ناوبری کتاب