صفحه ۲۹۱

دختری در آنها، آیا پسری بودن شخص - من حیث هو - موجب حق تقدم او بر نواده دختری در امر تولیت می‎گردد؟

(جواب:) اولا: با فرض وجود فردی دارای شرایط رشد و عقل و عادل بودن در اعقاب نوبت به غیر اعدل و ارشد نمی رسد و ثانیا: اولاد و اعقاب، اعم است از پسری و دختری و صرف پسری بودن، موجب حق تقدم نمی شود، مگر این که قرینه ای در میان باشد که مقصود واقف خصوص پسری بوده است.

(سؤال) قناتی وقف آب آشامیدن شده است؛ آیا جایز است که متولی، قنات مزبور را به سازمانی اجاره دهد تا سازمان اجاره کننده قنات مورد اجاره را سرپرستی کرده و آب حاصل از قنات را در اختیار موقوف علیهم قرار داده و احیانا مازاد آب را به دلخواه خود مصرف کند؟

(جواب:) سپردن قنات به فرد یا سازمانی جهت سرپرستی آن و در اختیار موقوف علیهم قرار دادن، اجاره قنات محسوب نیست، ولی می‎توان فرد یا سازمانی برای اداره سرپرستی قنات اجیر کرد و اگر مال موقوفه به حفظ و مرمت نیاز داشته باشد می‎توان قسمتی از منافع آن را صرف مرمت آن کرد و اگر منافع آن بیش از نیاز موقوف علیهم باشد می‎توان مازاد را در راهی که به غرض واقف نزدیک تر است صرف کرد.

(سؤال) هیأت امنای مسجدی در جهت توسعه مسجد در نظر دارند آن را مرمت کنند و برای این کار نیاز به فروش قطعه زمین کشاورزی متعلق به مسجد که حدودا 5 هزار متر مربع است می‎باشد؛ آیا حضرت عالی فروش آن را اجازه می‎فرمایید؟

(جواب:) فروش زمین موقوفه جایز نیست، بلکه منافع آن هرچند با اجاره آن برای ساختمان اگر از نظر کشاورزی درآمد ندارد باید در جهت وقف صرف شود و اگر برای خصوص مسجد وقف شده صرف منافع آن در غیر مسجد جایز نیست، ولی اگر زمین مذکور وقف مسجد نشده، بلکه به آن اهدا شده است با نظر اهدا کننده و متولی مسجد جایز است آن را بفروشند و صرف توسعه مسجد کنند.

(سؤال) اگر مسلمانان یک کشور با کفار کتابی شهر دیگری نبرد کرده و آن را فتح کردند؛ آیا معابد کفار کتابی، جزء اموال مسلمانان می‎شود؟ تأکید می‎شود که اهل

ناوبری کتاب