صفحه ۲۹۰

خاص و اولاد و اعقاب او بطنا بعد بطن واگذار شده است. اکنون این سؤال مطرح است که چنانچه در بطن و طبقه ای، افرادی موجود باشند و شرایط مذکور در وقف نامه برای تولیت را هم داشته باشند، اما از قبول تولیت امتناع کنند، آیا تولیت به شخص واجد شرایط در نسل بعد منتقل می‎شود؟ و همچنین اگر از طبقه قبل افرادی موجود باشند، اما شرایط مندرج در وقف نامه را برای تولیت نداشته باشند، آیا به طبقه بعد منتقل می‎شود؟

(جواب:) در فرض سؤال، تولیت به نسل بعد و به فرد دارای شرایط منتقل می‎شود.

(سؤال) الف: آیا متولی خاص یک موقوفه، حق تفویض تولیت به شخص دیگری را دارد یا آن که در این خصوص تنها باید مطابق وقف نامه عمل شود؟ ب: آیا نصب و انتصاب های یک متولی پس از وفات وی همچنان نافذ است یا امر موقوفه تماما به متولی جدید مربوط می‎گردد؟

(جواب:) اگر متولی شرعی خود شخصا قدرت اداره موقوفه را ندارد باید وکیل استخدام کند و منصوبین از طرف متولی سابق تا زمانی که شرایط را دارا باشند متولی جدید نمی تواند آنان را برکنار کند.

(سؤال) مدرسه علمیه ای است که درباره تولیت آن در متن وقف نامه چنین آمده است: "و امر تولیت حال با متولی معین است که... اعلم العلماء العظام افضل الفضلاء المجتهدین الفخام جامع المعقول و المنقول حاوی الفروع و الاصول آخوند... می‎باشد و بعد از وفات او متعلق است به اعدل وارشد اولاد و اعقاب او بطنا بعد بطن". اولا: چنانچه پیداست واقف شرایط خاصی را برای متولی موقوفه در نظر گرفته است، اما با توجه به آن که ابتدا تولیت را به عالم ترین روحانی زمان خود واگذار کرده و مورد وقف نیز مدرسه علمیه ای است که همواره متولیان آن از علما و روحانیان برجسته از اولاد متولی نخست بوده اند و از طرفی اداره چنین موقوفه ای بالطبع مستلزم آشنایی به وضعیت حوزه های دینی است این سؤال مطرح می‎شود که پس از احراز شرایط مذکور در وقف نامه، آیا روحانی و عالم دین بودن یک شخص می‎تواند مرجح امر تولیت به شمار آید و تولیت را در او متعین سازد؟ و ثانیا: با نظر به عبارت وقف نامه و در صورت تساوی نواده پسری و دختری در شرایط فوق و یا افضلیت نواده

ناوبری کتاب