صفحه ۲۸۹

مسجد معین کرده اند بفروشند و برای ساختن مسجد موقوفه مصرف کنند؟

(جواب:) وقفیت، وقتی محقق می‎شود که صیغه وقف خوانده شود و به متولی وقف یا مردم که موقوف علیهم می‎باشند تحویل داده شود. و برادران و خواهران بجاست از زکوات و تبرعات و نذورات مطلقه صرف کرده و کمبود آن را مجازند از نصف سهم امام تأمین کنند.

(سؤال) در بخش بیرم لارستان از استان فارس یک قطعه زمینی به قصد مسجد تهیه شده که رضایت و قصد کلیه مالکین آن به نیت مسجد بودن ثابت نیست. این زمین دارای دیوار کوتاهی است و اطراف دیوار هم مقداری مصالح ساختمانی که کمک های مردمی است ریخته شده است. در فاصله 200 متری نیز مسجدی بنا شده و فعلا دائر است. الف: آیا می‎توان مصالح ساختمانی این زمین را صرف مسجد دائر کرد؟ ب: آیا می‎شود دیوار را خراب کرده و آن را مصرف مسجد فعال کرد؟ ج: با توجه به درخواست همسایه این زمین، آیا می‎شود زمین و دیوار آن را به همسایه فروخت و وجه آن را صرف مساجد دیگر کرد؟

(جواب:) اگر زمین مزبور به رضایت همه مالکین برای مسجد شدن واگذار شده و در آن هم به عنوان مسجدیت نماز خوانده شده باشد تغییر آن جایز نیست و باید احیا شود، ولی اگر در آن نماز به عنوان مسجدیت خوانده نشده و یا اصلا همه مالکین راضی نبوده اند، مسجد نشده و اشکال ندارد مصالح آن را در نزدیک ترین مسجد محل مصرف کنند.

(سؤال) در برخی از روستاهایی که در کنار جاده ها هستند دستور داده اند که برای مسافران، نماز خانه ساخته شود؛ آیا این مکان ها حکم مسجد را دارد؟

(جواب:) اگر به قصد مسجد ساخته شده و در آن به عنوان مسجد نماز خوانده باشید احکام مسجد بر آن بار است و مسافر هم می‎تواند با رعایت احترام مسجد در آن توقف کند.

(سؤال) موقوفه ای است که مطابق صریح وقف نامه، تولیت آن به شخصی

ناوبری کتاب