صفحه ۲۸۴

موهوب له بدهد، از حیث امکان یا عدم امکان رجوع، مشمول احکام سایر کالاهاست ؟ یا قاعده خاصی دارد؟ و آیا حکم چک یا چک مسافرتی نیز حکم اسکناس است ؟

(جواب:) مانند سایر اعیان موهوبه است و هر عینی که مالیت و ارزش عرفی داشته باشد همین حکم را دارد.

(سؤال) هبه غیر قابل رجوع، خاص والدین و اولاد است ؟ یا سایر ارحام را نیز شامل می‎شود؟

(جواب:) عدم جواز رجوع، منحصر در والدین و اولاد نیست، بلکه مطلق رحم و قرابت متعارف را شامل می‎شود.

(سؤال) شخصی در زمان حیاتش زمین زراعتی و مایملک خویش را حصه بندی کرده و به شش پسر خود هبه کرده است؛ ولی دو تن از پسرانش در صحنه حاضر نبوده و قبض و اقباض به عمل نیامده و قبل از این که دو فرزند به حضور پدر برسند وی وفات کرده است؛ آیا این دو پسر حق دارند که ادعایی کنند؟

(جواب:) تحقق هبه، با قبول و نیز قبض موهوب له است و قبض بعد از فوت واهب نتیجه ندارد.

(سؤال) شخصی ملکی داشته که آن را به فرزندان خود هبه می‎کند مشروط بر این که در هر سال مقداری گندم و شکر و روغن جهت مخارج به پدر بدهند، اما فرزندان پس از گرفتن زمین، به شرط عمل نکرده و به پدر خود آنچه را شرط کرده بود نمی دهند. آیا این هبه صحیح است ؟

(جواب:) اگر هبه در عوض کار واقع شده باشد از روی اختیار، هبه صحیح است و فرزندان واجب است به شرط عمل کنند و در صورت تخلف فرزندان از شرط، پدر حق فسخ هبه را دارد و همچنین حاکم شرع می‎تواند فرزندان را مجبور کند که به شرط عمل کنند.

(سؤال) شخصی مقدار زیادی از مایملک خود را به یکی از وراث خود هبه کرده مشروط بر این که برایش حج و زیارت کربلا انجام دهد. موهوب له ابتدا قبول کرده، ولی پس از چندی به واهب می‎گوید که هبه را به نحو مشروط قبول ندارد و اگر

ناوبری کتاب