صفحه ۲۸۲

چیزی را به واهب هبه می‎کند، پس از قبض و تحویل، واهب نمی تواند هبه را به هم زند، ولی اگر هبه به ذی رحم مشروط باشد و به شرط عمل نشود واهب می‎تواند هبه را به هم بزند.

(سؤال) شخصی از اموال خودش مال منقولی را به پسر خود که غایب بوده هبه کرده است و برای این که مال به دست پسرش برسد کسی را وکیل کرده تا مال را به دست او بسپارد، اما قبل از این که مال را قبض کند فرزند مرحوم شده است؛ آیا این هبه نافذ است ؟

(جواب:) اگر خود موهوب له یا وکیلی که خودش معین کرده باشد مال را تحویل نگرفته باشد هبه تحقق نیافته است.

(سؤال) من دو پسر و دو دختر دارم و می‎خواهم اموالم را در حال حیاتم به طور مساوی بین آنها تقسیم کنم؛ آیا این عمل از نظر شرعی اشکالی دارد؟

(جواب:) موضوع مورد سؤال گرچه اشکال ندارد، اما از آن جا که معمولا موجب اختلاف بین ورثه می‎شود بهتر است این کار انجام نشود.

(سؤال) شخصی قبل از فوتش اموال خود را بین فرزندانش تقسیم کرده و یک قطعه ملک را به همسرش و برای تأمین مخارج دو فرزند صغیر خود گذاشته است. دو سال قبل، مادر زمین را بین ورثه تقسیم کرده و ورثه بزرگ تسامح در آبیاری کرده که درختان آن خشک شده است. در حال حاضر برای تأمین جهیزیه یک دختر و مقدمات ازدواج یک پسر نیاز به فروش آن ملک است. با توجه به این که وراث همه قبول دارند که این ملک برای تأمین مخارج دو فرزند صغیر بوده؛ آیا اجازه برگشت زمین برای مادر ممکن است ؟

(جواب:) اگر ملک مذکور در زمان حیات شخص به همسر و دو فرزند صغیرش تملیک شده باشد مادر بچه ها حق نداشته است سهم آنان را بین ورثه تقسیم کند و باید به بچه ها بر گردد و اگر وصیت کرده است که پس از مرگ او زمین مذکور برای تأمین مخارج همسر و دو فرزند صغیر باشد و این وصیت زاید بر ثلث نبوده و یا اگر زاید بوده ورثه امضا کرده اند، مادر حق ندارد سهم بچه ها را بین ورثه تقسیم کند و

ناوبری کتاب