صفحه ۲۸۱

(جواب:) اگر واقعا سهم خود را به نوه خود بخشیده اید و تحویل قیم او شده دیگر حق فسخ ندارید، چون هبه به ذی رحم، قابل فسخ نیست و اگر صلح بوده تحویل دادن لازم نیست و حق فسخ ندارید.

(سؤال) پدری تمام اموال و اجناس و املاک خود را به فرزندش هبه کرده است؛ آیا بعد از هبه می‎تواند دوباره آنها را گرفته و تصرف کند و یا بفروشد؟ و آیا می‎تواند پول اموال و اجناس تملیک شده را از فرزندش باز پس گیرد؟

(جواب:) اگر پدر اموال را به پسر هبه کند و تحویل او بدهد دیگر حق ندارد در آن تصرف کرده یا به دیگری بفروشد و یا انتقال دهد.

(سؤال) شخصی زمین خود را به کسی دیگر هبه می‎کند به شرط عوض و موهوب له قبل از این که عوض را پرداخت کند مرحوم می‎شوند؛ آیا واهب حق فسخ هبه را دارد؟

(جواب:) در فرض سؤال، واهب حق فسخ دارد.

(سؤال) آیا می‎توان تمام اموال را در زمان حیات، بالسویه بین فرزندان پسر و دختر تقسیم کرد؟

(جواب:) انسان در زمان حیات، اختیار مال خود را داشته و می‎تواند به هر کس مایل باشد صلح یا هبه کند، ولی صحت هبه مشروط به قبض و تحویل به موهوب له است.

(سؤال) شخصی در حال حیات، نصف اموال و املاک خویش را به نوه صغیر پسری اش بخشیده است. حال نوه دختری اش مدعی شده که آن وصیت صحیح نیست، چون قبض نشده است و به مادرش که دختر صاحب اموال فوق بوده رسیده است؛ آیا حق با نوه پسری بوده و هبه صحیح است یا با نوه دختری و هبه باطل است ؟

(جواب:) اگر جد پدری که ولی نوه بوده، مالی را به او بخشیده و خودش هم ولایتا از طرف نوه قبول کرده هبه و بخشش، تحقق یافته و اشکال ندارد.

(سؤال) آیا در هبه به ذی رحم اگر معوضه باشد واهب می‎تواند رجوع کند و موهوب را پس بگیرد؟

(جواب:) هم در هبه مطلق به ذی رحم و هم در هبه معوضه، یعنی در عوض آن

ناوبری کتاب