صفحه ۲۷۹

مسائل ودیعه

(سؤال) در صورتی که امانت گیرنده، تعدی و تفریط کند و سپس دست از تعدی و تفریط بردارد از قضا مال تلف شود؛ آیا ضامن است یا نه ؟

(جواب:) امانت گیرنده در صورت تعدی یا تفریط دیگر امین نیست و ضامن است، مگر این که پس از دست برداشتن از تعدی و تفریط مالک مجددا آن را نزد او ودیعه گذارد.

(سؤال) آیا امانت از عقود لازم است یا جایز؟ و آیا احتیاجی به صیغه دارد یا خیر؟

(جواب:) امانتدار و امانتگذار در عقد امانت هر گاه بخواهند می‎توانند عقد را به هم بزنند و نیازی به خواندن صیغه مخصوص ندارد، بلکه همین قدر که کسی مالی را به دیگری بدهد تا از آن نگهداری کند و او بپذیرد و یا مقصود خود را از پذیرش آن بفهماند، خواه کلامی گفته باشد یا عملی، امانت محقق می‎شود و باید به مسائل آن ملتزم باشد.

ناوبری کتاب