صفحه ۲۷۸

مجاز به فرستادن قالی به اصفهان بوده، ضامن نبوده و طبعا ورثه هم اکنون چیزی بدهکار نیستند.

(سؤال) فردی با نامه یکی از مسؤولین سرشناس شهر، ملک و زمین مرا به طور غاصبانه تصرف کرده است، یعنی عملا استفاده از نامه او زمین را به تصرف غاصب در آورده است؛ آیا این عمل موجب ضمان نویسنده نامه نیست ؟

(جواب:) اگر عمدا و با توجه نامه را نوشته مرتکب حرام شده و مخل به عدالت است، ولی ضمان بر عهده مباشر غصب است.

ناوبری کتاب