صفحه ۲۷۷

قابل توجه به وجود آمده باشد بنابر احتیاط واجب باید جبران شود، ولی مطالب دیگر عنوان شده از طرف مسؤولین بانک موجب پرداخت اضافه نمی شود.

(سؤال) اگر چنانچه شخصی در اداره ای کارمند باشد که وقت مشخصی داشته و طبعا ارباب رجوع هم دارد که باید پاسخ گوی آنها باشد و همین فرد، همزمان در اداره ای دیگر هم استخدام شده و از آن جا هم حقوق می‎گیرد؛ آیا این کار جایز است ؟ و آیا حرمت تکلیفی و حرمت وضعی بر آن مترتب نیست ؟

(جواب:) این کار تخلف از مقررات و تخلف از وظیفه است و هم خلاف شرع بوده و هم موجب ضمان است.

(سؤال) حدود 8 سال پیش دخترم با شخصی ازدواج کرد و چون منزل آنها ساخته نشده بود ابتدا در منزل ما زندگی می‎کردند، اما پس از این که منزل خودشان ساخته شد اثاث و وسایل خود را به منزل جدید بردند، مگر مقداری از اثاث ریز و خرده خود را. از قضا روزی سارقی به منزل ما دست برد زد و علاوه بر کلیه اموال این جانب از اثاث داماد و دخترم نیز مقداری به سرقت برد. الان داماد من مدعی است که مقداری طلا و جواهرات داشته که بر اثر سهل انگاری من دزدیده شده است و آن را طلب می‎کند در حالی که سهل انگاری در کار نبوده است. بفرمایید تکلیف حقیر چیست ؟

(جواب:) در مفروض سؤال که مال نزد شما امانت بوده است و شما هم در حفظ آن کوتاهی نکرده اید ضامن تلف آن نیستید.

(سؤال) مرحوم پدرم یکی از اساتید معروف و نمونه در تعمیر فرش های دست بافت بود، لذا فرشی را جهت انجام تعمیرات نزد او آوردند. آن مرحوم در اثنای کار متوجه می‎شود که اگر آب به این فرش برسد رنگ پس می‎دهد و برای انجام تعمیرات فنی آن را به اصفهان فرستاد تا تعمیرات اساسی و کلی بر روی آن انجام گیرد. از قضا سارقی آن فرش را دزدید که پس از پیگیری های متمادی سارق دستگیر شد، اما از فرش خبری نبود. اکنون پس از گذشت 18 سال مالک فرش، فرش را از ورثه طلب می‎کند با این که سارقین اقرار به دزدی فرش کرده اند، تکلیف چیست ؟

(جواب:) اگر پدر مرحوم شما در نگه داری و حفظ قالی مزبور کوتاهی نکرده و

ناوبری کتاب