صفحه ۲۷۵

(جواب:) اگر ایشان از طرف مالک پول، مأذون و وکیل در تبدیل بوده است ضامن نیست، مگر این که ثابت شود در نگه داری پول کوتاهی کرده است.

(سؤال) وامی از مؤسسه مالی و اعتباری بنیاد به این جانب تعلق می‎گرفت به دلیل این که به آن پول نیازی نداشتم با اجازه بانک شخص دیگری را به جای خود به بانک معرفی کرده تا وام به وی داده شود. گیرنده وام نیز یکی از دوستان خود را جهت ضمانت معرفی کرد و پس از اخذ وام اقساط آن را نپرداخته و بانک سند منزل ضامن را توقیف کرده است. حال از نظر شرعی آیا این جانب نسبت به شخص ضامن دینی دارم ؟

(جواب:) اگر شما امتیاز وام را با اجازه بانک به دیگری واگذار کرده اید و بانک به او وام پرداخت کرده است شما بدهکار نیستید، و ضمانت شخص ثالث نیز اگر به تقاضای شما نبوده است نسبت به ملک او نیز ضمان ندارید.

(سؤال) مقبوض بالسوم چرا ضمان آور است ؟ اگر بایع به مشتری بگوید: "این اتومبیل را یک روز برای امتحان به همراه خود ببرد"، آیا ید مشتری امانی محسوب نمی شود تا در صورت عدم تعدی با تفریط ضامن نباشد؟

(جواب:) در مفروض سؤال، اگر بایع جنس را به نحو عاریه تحویل مشتری دهد با عدم تعدی و تفریط ضامن نیست، ولی در صورت تعدی ضامن است.

(سؤال) این جانب مبلغی پول به هیأت ابوالفضل بدهکار بودم و می‎خواستم آن را بپردازم لذا آن مبلغ را به همراه مبلغی دیگر که از خود این جانب بود پشت صندلی ماشین پنهان کرده بودم و هیچ کوتاهی در نگه داری آن نکردم، اما متأسفانه سارق با شکستن شیشه ماشین آنها را به سرقت برده است؛ آیا این پول را به هیأت ضامن هستم ؟

(جواب:) اگر در مصرف به موقع و حفظ آن مسامحه و کوتاهی نشده باشد ضامن نیستید.

(سؤال) در زمان جنگ تحمیلی بخشی از کمک های مردمی را نزد این جانب به امانت می‎سپردند تا آنها را در جهت جبهه به مصرف برسانم مقداری را به فردی دادم تا وسایل مورد نیاز رزمندگان را تهیه کند، اما متأسفانه او پس از این که پول ها را گرفت فرار کرد؛ آیا بنده ضامن هستم و اگر چنین است وجه آن را به چه مصرفی برسانم ؟

ناوبری کتاب