صفحه ۲۵۹

مسائل بانکی

(سؤال) معاملات بانک ها که در ظاهر به صورت مضاربه و جعاله صورت می‎گیرد، ولی نوع معاملات، بندها و تبصره هایی که در آن معاملات آورده می‎شود از طرف بانک گذاشته شده و طرف مورد معامله، هیچ گونه حق و چاره ای جز پذیرش ندارد. آیا این معاملات صورت شرعی دارد؟ و این سیستم از نظر اسلام صحیح است ؟ و آیا سود آنها که از طرف بانک به سپرده گذاران کوتاه مدت یا بلند مدت داده می‎شود از نظر شرعی بدون اشکال بوده و ربا محسوب نمی شود؟ خواهشمندم نظر کامل خود را مرقوم فرمایید و اگر آن را مجاز نمی دانید برای رفع این ایراد چه باید کرد؟

(جواب:) معاملات و اخذ و پرداخت هرگونه سودی که بانک ها به حسب ظاهر تحت یکی از عناوین شرعی، مانند مضاربه، جعاله و شرکت و نیز همراه با شرایط هر کدام از آنها انجام می‎دهند تا زمانی که معلوم نگردیده قصد آنها از طرح آن عناوین، غیر جدی و برای فرار از ربای قرضی می‎باشد محکوم به صحت است و کراهت و ناچاری طرف معامله که موجب سلب اختیار و اراده وی در انجام معامله نیست موجب بطلان معامله نمی گردد.

(سؤال) این جانب در زمینه مسائل بانکی، مشغول تهیه رساله دکترای حسابداری ام و تا آن جا که از فتاوای فقهای محترم شیعه استنباط کردم در قرارداد مشارکت، تقسیم سود و یا تحمل زیان مشارکت را براساس نسبت توافق شده (که ممکن است لزوما برابر نسبت سرمایه تأمین شده نباشد) مجاز دانسته اند. این جانب در جلساتی که با بانکداران اهل سنت داشتم چنین می‎گفتند: براساس شریعت آنان، تقسیم سود به ترتیب فوق مجاز است، اما در صورت ایجاد زیان، تحمل آن باید لزوما به نسبت سرمایه تأمین شده باشد و گرنه مابه التفاوت، ربا محسوب

ناوبری کتاب