صفحه ۲۵۸

(سؤال) مریضی را جهت عمل جراحی به بیمارستان برده و اجرت عمل را به بیمارستان پرداخت می‎کنند، اما دو روز بعد یکی از بستگان مریض به دکتر مراجعه و تقاضای سرعت در عمل جراحی را می‎کند دکتر از ایشان اجرت عمل را دو برابر قرار اولی قرار داده است. اکنون که عمل انجام یافته؛ آیا بستگان مریض باید طبق قرار بیمارستان پول را پرداخت کنند یا اضافه ای که دکتر تقاضا کرده است را نیز بدهکارند؟

(جواب:) اگر نفر دوم به دکتر قول زیاده داده و در اثر آن دکتر در عمل تسریع کرده است پول را مدیون است، مگر این که دکتر ببخشد.

ناوبری کتاب