صفحه ۲۵۳

(سؤال) شخصی خود را بیمه عمر کرده است به این نحو که تا 15 سال، نود هزار تومان به بیمه می‎دهد و اگر در بین این پانزده سال بمیرد، بیمه مبلغ سه میلیون به وراث شخص بدهد و در صورتی که 15 سال تمام شود و شخص بیمه شده زنده بماند، مبلغ سه میلیون را به خود شخص بدهد؛ آیا در قرارداد این بیمه اشکال هست یا خیر؟

(جواب:) در مفروض سؤال، ظاهرا معامله هم با جهل ملازم است و هم مشتمل بر رباست و این جانب راهی برای تصحیح آن نیافتم.

ناوبری کتاب