صفحه ۲۵۰

مسائل سرقفلی

(سؤال) آیا چیزی به نام سرقفلی که به شدت در جامعه تجاری ما شیوع یافته اساس فقهی دارد؟

(جواب:) مجرد اجاره ملک موجب، استحقاق سرقفلی نیست و مستأجر حق ندارد مطالبه کند، ولی خود موجر در آغاز اجاره می‎تواند از مستأجر پولی بگیرد و حق اجاره ملک به دیگران را به او واگذار کند. در این صورت مستأجر اول، به مقتضای این حق می‎تواند از مستأجر دوم پولی را برای اجاره دادن به او مطالبه کند که نام آن سرقفلی است.

(سؤال) شخصی ده سال قبل سرقفلی یک باب کامل مغازه را به مبلغ پنج میلیون تومان فروخته، اکنون پس از گذشت ده سال ادعای غبن کرده و به دادگاه نیز شکایت کرده است. دادگاه نیز ادعای غبن وی را رد کرده است؛ آیا از نظر شرعی حقی برای او ثابت است ؟

(جواب:) مدعی غبن باید غبن در موقع معامله را شرعا ثابت کند و الا حقی ندارد.

ناوبری کتاب