صفحه ۲۴۵

مسائل مزارعه

(سؤال) یک جوی آبی است که زمین های سه نفر کشاورز را مشروب می‎کند. اطراف این جوی آب علف های زیادی روییده است و این سه نفر بر سر این علف ها دعوا دارند. اولی می‎گوید: اگر قسمت من نبود شما محلی برای بردن آب نداشتید و علف های اطراف آن مال من است. دومی به دلیل سابقه در داشتن زمین همین ادعا را می‎کند و سومی نیز می‎گوید: اگر سهم آب من نبود نیازی به جوی نبود پس علف ها از من است. بفرمایید حق با کدام یک است ؟

(جواب:) اگر مسیر جوی آب ملک هر سه نفر باشد علف سر جوی هم مال هر سه نفر است، ولی اگر مسیر جوی آب هر قسمتی مال فردی است، علف آن قسمت هم مال اوست.

(سؤال) شخصی در باغ خود درختی کاشته که از ریشه آن، درختی هم در باغ همسایه روییده و بزرگ شده و بین آن دو نفر نزاع شده است. مالک اول می‎گوید: اصل این درخت از من است و مالک زمین می‎گوید: درخت در زمین من رشد کرده است. بفرمایید: حق با کدام یک از مالکین است ؟

(جواب:) ریشه درخت هر کجا برود مال مالک درخت است هرچند رشد کرده و درخت شود، ولی صاحب زمین هم حق دارد به مالک درخت بگوید ریشه را قطع کن و اگر نکرد خودش قطع کند و می‎تواند هم با دریافت اجاره زمین یا مجانا رضایت دهد و بگذارد ریشه بماند و برای مالک درخت شود.

ناوبری کتاب