صفحه ۲۴۰

اجازه دیگر ورثه - تعدادی از درختانی را که بین برادران و خواهران به صورت مشاع بوده قطع و فروخته است. این عمل از نظر شرعی چه حکمی خواهد داشت ؟

(جواب:) هر گونه تصرف در مال مشترک، موقوف به اجازه و رضایت همه شرکا بوده و در غیر این صورت غصب و موجب ضمان است.

(سؤال) دو نفر شریک قطعه زمینی را به صورت قسطی (در سه قسط) خریده اند. دو قسط اول و دوم را هر دو پرداخت کرده اند، ولی موقع سر رسید قسط سوم یکی از شرکا می‎گوید: فعلا پولی برای پرداخت ندارم. نفر دوم علاوه بر سهم خود سهم شریکش را نیز پرداخت کرده، ولی می‎گوید: به همان اندازه زمین از من است، یعنی 46 از من است و 26 از آن تو. بفرمایید: حق با شریک اول است یا دوم ؟

(جواب:) زمین مزبور مال دو نفر است نصف و نصف و شریکی که پول قسط سوم را داده فقط پول را طلبکار است، چون معامله ای انجام نشده.

(سؤال) برخی از شرکت ها در کویت و عراق هستند که با شرکت های امریکایی قرارداد واردات اغذیه هایی مانند گوشت های حرام و چه بسا شراب و... می‎بندند؛ آیا می‎توان از این شرکت ها سهام خرید؟

(جواب:) جایز بودن خرید سهام از چنین شرکت هایی محل اشکال است.

(سؤال) یک زمین موروثی بین چند نفر از شرکا و با حضور چند نفر از مؤمنین تسویه و تعادل سهام شده است که بعضی از قطعات زمین بعد از تعادل و تسویه و نظر سنجی قرعه کشی شده و با رضایت شرکا تقسیم و مورد قبول همه واقع شده است. چند سال از واقعه گذشته است، بعضی از شرکا به دلیل این که اطراف زمین هایشان استعداد توسعه را دارا بوده زمین های خود را توسعه داده اند، اما برخی توسعه نداده اند، ولی ادعا می‎کنند که اصل تقسیم بندی صحیح نبوده و باید زمین موجود امروزی که توسعه یافته تقسیم شود آیا آنها چنین حقی دارند؟

(جواب:) اگر مال مشترک، بعد از تعدیل سهام توسط قرعه یا رضایت همه شرکا تقسیم گردد، هیچ کدام حق برهم زدن آن را ندارد، مگر این که ثابت شود در تعدیل و تقسیم سهام اشتباهی رخ داده است.

ناوبری کتاب