صفحه ۲۳۹

مسائل شرکت

(سؤال) سه سال پیش قطعه زمینی به مبلغی معین، توسط دو نفر خریداری شده است. دو نفر مذکور با 5 نفر دیگر یک شرکت تعاونی تأسیس کرده و مقرر گردیده: شرکا از سهم الشرکة خود بابت زمین خریداری شده هر مبلغی را که می‎توانند پرداخت کنند. همه شرکا به تعهد خود عمل کردند، مگر یکی از آنها که فقط یک سال پیش مقداری پول آورده و نسبت به سهم بقیه بسیار کمتر است. طبق نظر کارشناسی، زمین مذکور دو برابر ارزش یافته و سهم هر شریکی دو برابر شده است، لذا نفر آخر هم ادعا می‎کند که باید سهم او را دو برابر حساب کنیم. خواهشمندیم نظر شرعی خود را پیرامون سهم شرکا بیان فرمایید؟

(جواب:) اگر دو نفر اول زمین را برای خودشان خریده اند و بعدا پیشنهاد کرده اند هر کس پول بدهد فعلا در زمین شریک باشد طبعا کسی که در آغاز پول نداده است شریک نیست. ولی بجاست چون با او مذاکره شده او را بی بهره نگذارند.

(سؤال) قبل از انقلاب - در اصلاحات ارضی - مالکین به کشاورزان پیشنهاد کردند که ما مقدار 25 هکتار زمین را به شما می‎بخشیم. تقریبا 50 نفر کشاورز وجود داشت که این زمین به آنها تعلق می‎گرفت. حدود 40 نفر از کشاورزان آن را امضا کردند، ولی بقیه آنها با این که زمین به آنها نیز تعلق می‎گرفت آن را امضا نکردند؛ آیا کشاورزانی که تقسیم نامه را امضا کردند حق دارند کل زمین را صاحب شوند و یا آن را واگذار کنند؟

(جواب:) چنانچه مالکین شرعی زمین ها آنها را به کشاورزان بخشیده و به آنان تحویل داده باشند به همان مقدار که به آنان بخشیده اند مالک گردیده و می‎توانند هر گونه تصرف مالکانه شرعی در آن انجام دهند.

(سؤال) زمینی بین چند نفر ورثه، به طور مشاع بوده که یکی از وراث - بدون

ناوبری کتاب