صفحه ۲۳۸

که هزینه ساخت آن را پرداخته است تملیک کند؛ ولی اگر بعد از صلح به فرزندان، طبق دوم ساخته شده است در واقع در ملک فرزندان ساخته شده است و فضای آن، ملک فرزندان بوده و تصرف در آن بدون رضایت آنان جایز نیست. (سؤال) آب زمینی که میان دو برادر مشترک بوده است مورد دعوای طرف ثالث قرار می‎گیرد. یکی از برادران بدون اطلاع و رضایت برادر دیگر، با شخص ثالث - طرف دعوا - مصالحه به مقدار آب می‎نماید. آیا چنین مصالحه ای معتبر است یا خیر؟

(جواب:) مصالحه وی در مقدار سهم خود مانعی ندارد؛ ولی او نمی تواند در سهم برادر دیگر وی را به آنچه خود بر آن مصالحه نموده است ملزم نماید، بلکه برادری که مصالحه ننموده است می‎تواند با طرف ثالث در سهم خود به هر مقدار که توافق کردند مصالحه نماید؛ یا بر طبق موازین شرعی دیگر عمل نماید.

ناوبری کتاب