صفحه ۲۳۵

اولا: آیا این حق فسخ با شهادت یک نفر دلال قابل احراز است ؟ ثانیا: آیا خیار غبن افحش در زمان انعقاد قرارداد قابل اسقاط است ؟ ثالثا: در صورت صحت ادعای فروشنده (دائر برحق فسخ داشتن) نزد خریدار و دلال و عدم امکان اثبات حقانیتش در دادگاه، وضعیت شرعی خریدار نیز نسبت به ملک چگونه است ؟

(جواب:) اولا: در مورد مذکور، ادعا با شهادت یک مرد (دلا ل) و قسم خوردن مدعی ثابت می‎شود و ثانیا: اگر غبن افحش نیز ولو اجمالا مورد توجه اسقاط کننده خیار باشد قابل اسقاط است و ثالثا: در مفروض سؤال، چنانچه فروشنده حق خود را اعمال و معامله را فسخ نماید، خریدار شرعا مالک نیست و باید رضایت فروشنده را تحصیل کند.

(سؤال) این جانب آپارتمانی را از شخصی که سند بنامش بود خریدم. نصف مبلغ را هنگام عقد بیع و نصف مابقی را در زمان انتقال سند پرداختم و سند در محضر به نام این جانب انتقال یافت؛ اما فروشنده عنوان کرد که چون آپارتمان در دست کسی است حدود 6 ماه دیگر ملک را تخلیه می‎کند و من هم قبول کردم. پس از 6 ماه با مدارک نزد او رفته و عنوان کردم که چون قرارداد شما تمام شده لطفا آپارتمان را تخلیه کنید. ایشان در جواب گفتند: من آپارتمان را به فروشنده شما به طور مدتی فروخته و در قرارداد شرط کرده ام هر کدام از چک ها که برگشت شود معامله فسخ است و من در این جا به طور رایگان می‎نشینم. آیا خیار جعل شده میان فروشنده و خریدار اول، خیار شرط است یا غیر آن ؟ و با جعل خیار مذکور، حکم معامله دوم چگونه است ؟ و بنابر این که معامله دوم صحیح باشد، فروشنده اول باقی طلب خود را از خریدار خودش، باید بگیرد یا از این جانب ؟

(جواب:) ظاهرا خیار مذکور خیار شرط است به نحو نتیجه و با احراز صحت ادعای شخصی - که خود را مالک اول معرفی می‎کند - و ثبوت آن به طریق شرعی، دو فرض برای شرط مورد سؤال متصور است: فرض اول اینکه شرط شده باشد که اگر چک وصول نشد معامله اول به واسطه خیار مذکور فسخ گردد، در این صورت با

ناوبری کتاب