صفحه ۲۳۴

همان گونه که با تصریح بر رضایت به عیب یا غبن، خیار ثابت نیست، اسقاط آن نیز اشکال ندارد.

(سؤال) چنانچه فردی در هنگام خرید زمینی، کلیه خیارات از جمله خیار غبن "لو کان فاحشا بل أفحش" را از خود ساقط کرده باشد و بعدا معلوم شود زمین مذکور چند برابر قیمت واقعی گران تر فروخته شده باشد. آیا خریدار حق فسخ دارد؟

(جواب:) اگر غبن، بیش از متعارف و بیش از مقداری است که خریدار احتمال می‎داده، خیار باقی است و بنابر احتیاط با هم تراضی کنند.

(سؤال) شخصی منزلی را از فروشنده آن با یک سال خیار فسخ خریده است و خریدار در مدت نه ماه، دو طبقه دیگر بر آن افزوده است و قبل از اتمام سال فروشنده اعمال خیار فسخ کرده است. اولا: تکلیف دو طبقه ای که مشتری در ظرف این مدت ساخته چه می‎شود؟ ثانیا: عقد بیعی که مشروط به خیار فسخ است، در مدت زمان خیار (یک سال)، آیا عقد لازم است یا معلق و غیر لازم ؟

(جواب:) اولا: هرچند فروشنده حق اعمال خیار در مدت مقرر را دارد، ولی در صورتی که با مشتری شرط "نیفزودن بناء" نکرده باشد فروشنده اگر اعمال خیار کرد باید قیمت بنای جدید را به مشتری بدهد یا به گونه ای او را راضی کند و ثانیا: عقد در مدت خیار از ناحیه کسی که حق خیار دارد لازم نیست.

(سؤال) آیا خیار مجلس در معاملاتی که به صورت تلفنی انجام می‎گیرد وجود دارد؟

(جواب:) در معاملات تلفنی نیز مادامی که بایع و مشتری مشغول مکالمه اند و مجلس خود را تغییر نداده اند خیار مجلس ثابت است و پس از قطع مکالمه خیار مجلس وجود ندارد.

(سؤال) بیعی بین دو نفر صورت گرفته و در قرارداد، همه خیارات از جمله خیار غبن نیز اسقاط شده است، ولی مابین دو طرف، شفاهی گفته شده که تا 48 ساعت اجازه فسخ برای مغبون وجود دارد. در این مورد شخص بنگاهی (دلا ل) نیز شاهد بر مدعاست و فعلا بین فروشنده و خریدار اختلاف است.

ناوبری کتاب