صفحه ۲۲۸

2- اگر جنس معینی را به عنوان نسیه بخرد و قصد جدی در بین باشد و سپس خود او یا شما وکالتا آن را بفروشید مانعی ندارد، ولی در نسیه باید مدت معلوم باشد.

3- فرض اخیر، بی اشکال است؛ ولی در نسیه مدت مشخص شود.

قبض و اقباض فضولی

(سؤال) آیا قبض و اقباض فضولی صحیح است ؟

(جواب:) اقباض و قبض فضولی، مانند ایجاب و قبول فضولی پس از امضا صحیح و نافذ است.

(سؤال) دختر خردسالی از مادر خود قطعه زمینی را به ارث برده و پدر در همان موقع آن را فروخته است. فرزند پس از رسیدن به سن بلوغ و رشد، زمین را از پدر مطالبه کرده و فروش آن را اجازه نداده است؛ آیا معامله باطل بوده است ؟ و اگر دختر بخواهد زمین را پس بگیرد، آیا باید پول مشتری را پس بدهد یا پدر به مشتری بدهکار است ؟

(جواب:) اگر پدر بدون رعایت مصلحت دختر زمین را فروخته و دختر هم بتواند این مطلب را ثابت کند حق دارد معامله را برگرداند و در این صورت پدر ضامن است.

فروش اموال دیگران

(سؤال) شخصی سال ها پیش ملکی را فروخته و اکنون مورد معامله مستحق للغیر درآمده است؛ آیا فروشنده ضامن پرداخت قیمت روز ملک به عنوان ضمان درک و خسارات وارده براساس نظریه کارشناسی است ؟

(جواب:) در مفروض سؤال، فروشنده بنابر احتیاط واجب پول خریدار را با لحاظ کاهش ارزش پول بپردازد و حتی المقدور مصالحه کند.

(سؤال) افرادی که به نام مهاجرین از تعاونی های دولتی اجناسی را گرفته و در بازار آزاد به فروش می‎رسانند؛ آیا چنین معاملاتی صحیح است ؟

(جواب:) چنین معاملاتی تابع شرایط و مقرراتی است که حکومت صالح مقرر کرده و برای مهاجرین وضع کرده است.

ناوبری کتاب