صفحه ۲۲

(جواب:) همان طوری که برای تشخیص اعلم باید تحقیق کرد برای تشخیص فالاعلم هم باید تحقیق کنید و اگر به نتیجه نرسیدید از مظنون الاعلمیة باید تقلید کنید.

(سؤال) اگر مجتهد اعلم در مسأله ای احتیاط واجب کند، با رجوع به فالاعلم می‎بینیم او هم مثل مجتهد اعلم، احتیاط واجب کرده است و همین مسأله را در فالاعلم دوم هم مشاهده می‎کنیم و همین طور در فالاعلم سوم و چهارم، در این صورت آیا می‎توان به آخرین اعلم و یا اعلم های قبل از او رجوع کرد؟

(جواب:) اگر اعلم دومی یا سومی یا بعد از او مجتهد عادل فالاعلم باشند رجوع به او مانعی ندارد.

اصطلاحات توضیح المسائل

(سؤال) در مسائلی که حضرت عالی احتیاط واجب کرده اید تکلیف چیست و به چه کسی رجوع کنیم ؟

(جواب:) احتیاط واجب را می‎توانید به فالاعلم که واجب نمی داند مراجعه کنید و تشخیص فالاعلم هم مثل تشخیص خود اعلم با خود مقلد است که تحقیق کرده و انتخاب کند.

(سؤال) در مسأله 21 رساله توضیح المسائل چنین آمده: "با توجه به گستردگی رشته های فقه و تخصصی بودن آنها، اگر در بین چند مجتهد هر کدام در یک یا چند رشته از مسائل فقهی از دیگران اعلم باشد، وجوب تقلید از او در همان رشته بعید نیست". سؤال این است: آیا لفظ بعید نیست دلالت بر جواز عمل به این روش است ؟

(جواب:) "بعید نیست" فتواست و می‎توانید بر طبق آن عمل کنید.

(سؤال) اگر کسی بخواهد عمل واجب خود را بنابر احتیاط یا بر طبق وظیفه (مثلا وقتی که عمل باطل بوده و می‎خواهد آن را انجام دهد) تکرار کند. آیا لازم است در نیت خود زمان آن را قید کند و آیا وقتی که برای انجام آن نایب می‎گیرد چطور؟ آیا نایب باید زمان آن را بداند؟

ناوبری کتاب