صفحه ۲۱

شرایط مجتهد

(سؤال) آنچه بین فقهاء عظام ادام الله ظلهم علی رؤوس المسلمین مشهور است این است که باید از مجتهد اعلم تقلید کرد، بنابراین آیا هر کدام از این بزرگان که متصدی امر فتوا می‎شوند باید بینی و بین الله، خود را اعلم از بقیه بدانند؟

(جواب:) تقلید در مسائل اختلافی مشروط به اعلمیت است بنابراین زمانی که مجتهد عادل، متصدی فتوا و مرجعیت می‎شود - در حالی که اعلمیت را شرط تقلید می‎داند - لابد در آنچه که در مورد آن فتوا می‎دهد خود را اعلم می‎داند.

تقلید در غیر احکام

(سؤال) در مورد تکفیر افراد، آیا نظر مجتهد برای مقلد حجت است، یا این که تکفیر امری تقلیدی نیست و لازم نیست مقلد در این مورد از مجتهد خود پیروی کند؟

(جواب:) تکفیر و کافر دانستن کسی و نیز اهل حق یا اهل باطل بودن کسی از امور تقلیدی نیست.

تقلید از فالاعلم

(سؤال) این جانب در موردی که حضرت عالی فتوا نداده و احتیاط واجب کرده اید بر خلاف احتیاط عمل کرده و پس از مدتی متوجه شدم عمل این جانب مطابق نظر فالاعلم است. آیا وظیفه ام را انجام داده ام و یا این که زمان انجام عمل قصد مطابقت با وظیفه ام لازم بوده است ؟

(جواب:) در فرض سؤال، عمل بر خلاف احتیاط گرچه با التفات و توجه انجام گیرد نوعی تجری و قبیح است، ولی صرف انطباق آن با فتوای فالاعلم فعلی مجزی است.

(سؤال) در صورتی که برای یافتن فالاعلم با مشکلاتی مواجه شویم، مثل تعدد مراجع و یا محافظه کاری افرادی که می‎توان از آنها سؤال کرد و...، در این صورت برای یافتن فالاعلم چه راه کاری را ارائه می‎فرمایید.

ناوبری کتاب