صفحه ۲۰۸

مدت در زمین کشاورزی کرده و الان می‎گوید: همان 250 تومان را طلب دارید. حکم شرعی این معامله چگونه است ؟

(جواب:) با فرض سقوط ارزش پول به احتیاط واجب لازم است خریدار شما را راضی کند، چون اسکناس، کالا نیست و معیار، قدرت خرید آن می‎باشد.

(سؤال) قطعه زمینی بوده به صورت مشاع که پس از قطعه بندی به حکم ضرورت یک کوچه ای در وسط آن پدید آمده، لذا چند نفر از صاحبان زمین مدعی هستند که از متراژ زمین آنها مقداری کم شده و باید صاحبان زمین مجاور نصف آن را بپردازند؛ آیا واقعا حق چنین طلبی را دارند؟

(جواب:) اگر در زمان تقسیم و قطعه بندی، حکم و قانون شهرداری هرچند فی الجمله وجود داشته است و زمین مذکور، معیوب محسوب می‎شده است و آنان مطلع نبوده اند، فردی که متضرر شده می‎تواند تقسیم را به هم زده و بار دیگر تقسیم کنند، ولی اگر در زمان تقسیم مشکلی وجود نداشته و تقسیم نیز با رضایت همه صورت گرفته است و مشکل بعدا به وجود آمده صاحبان زمین مجاور مسؤول آن نیستند.

(سؤال) چند سال پیش قطعه زمینی را خریداری کرده ام که هنوز قطعه بندی نشده، اما متراژ آن و حدودا محل تقریبی آن که کنار جوی آب است معلوم بود. الان سه طرف آن زمین ساختمان شده و چند متر به زمین بنده اضافه گردیده و نمی دانم از مالک است یا از همان جوی آب، تکلیف چیست ؟

(جواب:) باید از مالکش تحقیق کرده و بخرید یا کسب رضایت کنید.

معاملات اینترنتی

(سؤال) در مورد معاملات اینترنتی و کارت های اعتباری جدید و عقود و معاملات مستحدثه توضیح دهید و آیا "کوئیست" مشکل شرعی ندارد و فقط مشکلش به خاطر برخورد حکومت است ؟

(جواب:) به طور کلی معاملات اینترنتی حکم سایر معاملات را دارد و چنانچه

ناوبری کتاب