صفحه ۲۰۶

ارزش افزوده ای در زمین ایجاد نکرده، بلکه با ترفندهای مختلف زمین را با سود بسیار گزاف انتقال داده و نتیجه آن تورم و سوق ثروت های چشمگیر به بخش واسطه گر است و بسیاری از استعدادها را به جای حرکت به سمت و سوی تولید به این بخش می‎کشاند. آیا جایز است ؟

(جواب:) این گونه معاملات چنانچه با شرایط شرعی انجام گیرد عقلا و شرعا باطل نیست هرچند در سطح کلی، موجب آسیب جدی به فعالیت های اقتصادی است و راه صحیح جلوگیری از آسیب های ناشی از آن مقابله مستقیم با آن نیست؛ بلکه باید با برنامه ریزی صحیح برای سرمایه گذاری در کارهای تولیدی و امثال آن و ترغیب و تشویق مردم به سمت و سوی آن از تورم و افزایش کاذب قیمت ها جلوگیری کرد.

(سؤال) شخصی قطعه زمینی را به مبلغ 843 هزار تومان فروخته و مبلغ 800 هزار تومان آن را نقدا دریافت کرده و قرار بر این شده که باقی مانده را در دفتر اسناد پس از زدن سند به نام خریدار، دریافت کند. در ضمن در قول نامه هیچ گونه زمان و مدت برای انتقال سند قید نشده و اکنون پس از گذشت 12 سال این عمل انجام گرفته است. با توجه به تورم سالیانه، آیا فروشنده فقط همان مبلغ 43 هزار تومان باقی مانده را طلبکار است ؟

(جواب:) اگر آنچه در قرارداد معامله معین شده است نسبت به مبلغ 43 هزار تومان نسیه بوده، معامله باطل است؛ چون در نسیه باید مدت تعیین گردد و اگر مقصود نسبت به همه ثمن نقد بوده منتهی مبلغی از ثمن نقد را گرو نقل سند قرار داده اند ظاهرا اشکال ندارد و نسبت به تفاوت ارزش پول که در اثر سقوط ارزش آن پدید آمده بنابر احتیاط مصالحه کنند.

(سؤال) حدود شش سال پیش، قطعه زمینی را از شخصی اجاره کردم به همراه یک وکالت نامه که طی آن سرپرستی زمین های مذکور در زمان حیات آن شخص به این جانب واگذار شود؛ لذا هر ساله وجه الاجاره را طبق قرارداد به موجر پرداخت می‎کردم تا این که سال گذشته آن شخص مرحوم شد و دوماه پس از وفات وی، یکی از دختران آن مرحوم به من مراجعه کرد و با تعهد کتبی در خصوص جواب گویی در

ناوبری کتاب