صفحه ۲۰۵

حق فسخ معامله را دارد و طبعا اگر مشتری بخواهد مقدار زاید را بخرد باید رضایت فروشنده را تحصیل کند و اگر فعلا شک دارند که معامله به نحو اول بوده یا به نحو دوم، بنابر احتیاط مشتری پول مقدار زاید را به فروشنده بدهد و نسبت به تفاوت قیمت سابق با قیمت فعلی با یکدیگر مصالحه کنند.

(سؤال) یک قطعه زمینی که دارای چند مالک بوده به دلیل این که آنان عاجز از اداره امور زراعت در ملک خود بودند این جانب با مالکین قرارداد کشت و زرع در آن را بستم که یک دوم زراعت از آنها باشد. بنده برای تداوم و احیای زراعت و رفع کمبود آب زراعتی، خود رأسا مخارج سنگین آن را تقبل کردم، لذا اقدام به احداث استخر و تأسیسات لوله گذاری کرده و دیوارهای در حال تخریب را تعمیر کرده سپس نهال های زیادی در آن غرس کردم. پس از سه سال که بدین منوال گذشت مالکین عدم رضایت خود را اعلام و نتیجتا تصمیم به باز گرداندن زراعت به آنان گرفته و تحویل دادم. مالکین محل زراعت را با رویه فوق به شخص دیگری داده و از پرداخت مخارج اعیانی ساخته شده از جمله استخر و تأسیسات و تعمیر دیوارها و غرس نهال امتناع ورزیده و بیان کردند که: (می خواستی نکنی) و فعلا تأسیسات و استخر مورد استفاده آنهاست. حال سؤال این است: آیا برای این جانب حقی هست تا مطالبه مخارج تقبل شده را بکنم و در صورتی که از پرداخت خودداری کنند آنچه بر عهده آنان است دین بر آنان است و آیا مشمول اصل بدل حیلوله می‎شود؟

(جواب:) اگر احداث استخر و تأسیسات به درخواست مالکین نبوده و بقای درختان و باغ نیز بر آنها متوقف نبوده است عمل شما از قبیل فضولی بوده و چیزی طلبکار نیستید، ولی استخر و تأسیسات مال شماست و کسی نمی تواند بدون اذن شما از آنها استفاده کند و اگر احداث آنها به درخواست مالکین بوده و یا عرفا بقای درختان و باغ متوقف بر آن بوده است به طوری که اگر انجام نمی گرفت درختان از بین می‎رفتند و در نظر عرف مورد تخطئه قرار می‎گرفتید در این صورت می‎توانید اجرت اعمال مذکوره را از مالکین مطالبه کنید.

(سؤال) بورس بازی زمین و خرید و فروش آن به گونه ای که فروشنده، هیچ

ناوبری کتاب