صفحه ۲۰۴

بهداشتی مورد تأیید نیست و مصرف آن ضررهایی به همراه دارد؛ آیا استفاده از محصول آن اشکال دارد و آیا خرید و فروش محصولات آن صحیح است ؟

(جواب:) اگر با تأیید متخصصین مربوطه ضرر داشته باشد اشکال دارد و با فرض ضرر داشتن محصولات آن، خرید و فروش آن هم اشکال دارد.

(سؤال) این جانب سه دانگ از شش دانگ قطعه زمینی را پس از مشاهده، خریداری کرده ام و تقریبا پول آن را پرداخت کرده و مقدار ناچیزی را برای ثبت سند در محضر واگذاشته ام. در این مدت چندین بار به بایع مراجعه کرده که آیا سند حاضر است ؟ در جواب می‎گفت: هنوز مراحل آن طی نشده است. اکنون متوجه شده ام که بایع زمین را به کس دیگر فروخته است؛ آیا این زمین که هنوز به نام این جانب سند نخورده از من بوده و فروش آن بدون رضایت من کار خلافی بوده و یا حق با بایع بوده و باید پول مرا پس بدهد؟

(جواب:) در فرض سؤال، فروش زمین بدون اجازه و رضایت شما صحیح نبوده و باطل است و باید برگردد و یا رضایت شما را تحصیل کنید.

(سؤال) زمین کشاورزی با ذکر حدود و حد معین خریداری شده است، یعنی از هر چهار طرف کاملا محدود و دیوار کشی بوده است. فروشنده در مبایعه نامه، متراژ آن را 17 هزار متر ذکر کرده است. اکنون پس از هفت سال که زمین متراژ شده 18 هزار متر محاسبه گردیده است. از طرفی فروشنده، زمین محصور خود را فروخته گرچه متراژ هم قید شده، اما زمین کلی فروخته شده است؛ آیا فروشنده می‎تواند ادعای ثمن نسبت به متراژ اضافی را بکند؟ و اگر مجاز به چنین ادعایی است، آیا به قیمت روز باید محاسبه شود یا قیمت زمان معامله ؟

(جواب:) اگر در معامله و تقویم زمین، زمین محدود به حدود اربعه مورد نظر بوده و هرچند تصادفا متراژ ذکر شده، ولی در مقام تقویم و معامله، متراژ خاص مورد نظر نبوده است، معامله همه زمین به ثمن معین مزبور صحیح است و خیاری در بین نیست و اگر متراژ نیز در تقویم و معامله مورد توجه طرفین بوده است در مفروض سؤال، مقدار زاید در ملک بایع باقی است؛ منتهی خریدار به خاطر عیب اشاعه،

ناوبری کتاب