صفحه ۲۰۳

پذیرفته و زمین را تصاحب کرده، اما بعضی از این شروط را انجام داده تا این که فروشنده وفات می‎کند. وظیفه وارث او چیست ؟

(جواب:) فروختن زمین در مقابل مؤونه و خرجی که مقدار آن معلوم نیست اشکال دارد، ولی اگر صلح کند به شرط این که شخص این کارها را انجام دهد صحیح است و آن شخص موظف است به تمام شرایط عمل کند.

(سؤال) زمینی را خریداری کرده ام که طبق قرارداد باید 187 متر باشد، اما پس از عقب نشینی و مقداری از آن که اشتباها به منزل برادر بایع رفته بود 177 متر تقلیل یافته و در قرارداد نیز ذکر شد که انتقال سند نیز به عهده بایع است و در ضمن قرار شد که مقداری از وجه باقی مانده را (180 هزار تومان) در محضر پرداخت کنم، اما از طرفی چون زمین مشاع بود قابل تفکیک نبوده و من پس از دوندگی فراوان توانستم سند را با پول خود به نام خود بزنم. امروز پس از گذشت دو سال فروشنده ادعا دارد که باید به جای 180 هزار تومان - چون قیمت بالا رفته - چهار میلیون تومان پرداخت کنی در حالی که آنچه من خرج کردم بیشتر از پولی است که می‎بایستی می‎دادم؛ آیا از نظر شرعی من باید پولی به بایع پرداخت کنم ؟

(جواب:) در مورد اختلاف مساحت زمین از مقدار مذکور در قرارداد، مقداری که به طور متعارف از عقب نشینی هنگام ساخت ناشی شده است به عهده فروشنده نیست، ولی نسبت به مقداری که معلوم شده ملک فروشنده نبوده است، می‎توانید به نسبت از مجموع قیمت کسر کنید و از مابقی آن مقداری را که تاکنون نپرداخته اید به او بدهکارید و بنابر احتیاط یا باید با او مصالحه کنید و یا به میزان قدرت خرید، مبلغ بدهکاری خود را در آن روز به او بپردازید که جبران کاهش ارزش پول در این مدت بشود و اگر ضمن معامله شرط شده باشد که مخارج تفکیک سند بر عهده فروشنده است او نیز مخارج مذکور را به شما بدهکار است و می‎توانید آن را نیز از مبلغ بدهکاری خود با ملاحظه قدرت خرید آن مبلغ در آن روز، کسر کنید و در مورد نزاع شخصی برای رفع نزاع باید به قاضی جامع الشرایط رجوع کنید.

(سؤال) قطعه زمینی است که با آب فاضلاب کشت می‎شود که از لحاظ

ناوبری کتاب