صفحه ۱۹۱

(جواب:) با توجه به تفاوت شرایط کار و کارگر، نمی توان حکم به رجحان یکی از طرفین مورد سؤال بر دیگری کرد و هر کدام از آن دو در جایگاه خود صحیح و مطلوب است.

(سؤال) مالکیت صنایع بزرگ و توسعه فن آوری و جایگزین شدن دستگاه ها به جای کارگر، روز به روز نیاز صنایع به کارگر را کاهش داده و به بیکاری کارگران می‎انجامد، آیا اسلام راهکاری ارائه داده است ؟

(جواب:) اسلام قطع نظر از امضا یا تصحیح بعضی معاملات یا ممانعت از برخی دیگر آنها، نسبت به اموری که عقول بشری خود به خود به آن روی آورده و می‎تواند برای آن برنامه ریزی کند، طرح ویژه ای جز سفارش اخلاقی و ارشاد به عدل و انصاف و مراعات حال یکدیگر بویژه طبقه ضعیف و تهی دست ندارد. به عبارت دیگر، اسلام دارای اخلاق اقتصادی است نه علم اقتصاد.

قصد در معاملات

(سؤال) اگر شخصی مایل به انجام معامله ای نباشد، ولی به لحاظ مصلحت خود و خانواده اش و به خاطر انگیزه آینده نگری اش معامله ای را انجام دهد؛ آیا معامله او صحیح است ؟ آیا عدم میل او اکراه محسوب می‎شود؟

(جواب:) در فرض سؤال، معامله با اختیار و روی تشخیص مصلحت انجام شده و اشکالی ندارد.

معاملات ربوی

(سؤال) یکی از مراجع فعلی در رساله خویش گفته: "قرض بر دو نوع است: الف: استنتاجی (تولیدی). ب: استهلاکی. و سود گرفتن در قرض های استنتاجی اشکال ندارد. نظر مبارک حضرت عالی چیست ؟

(جواب:) به نظر این جانب بین دو نوع مذکور از قرض، فرقی نیست و هر دو ربا و حرام می‎باشد، آنچه حلال است مضاربه است.

ناوبری کتاب