صفحه ۱۸۰

آزاد شده، آیا نذر فوق صحیح است و باید به آن عمل کند؟ یا این که حج مقدم است ؟ در صورتی که صیغه نذر نخوانده باشد تکلیف چیست ؟

(جواب:) در فرض مذکور ظاهرا حج مقدم است و باید به حج برود.

(سؤال) بنده مستطیع شده ام و به نظر خودم حج بر من مستقر شده. همچنین ازدواج نکرده ام که اگر به حج بروم ممکن است سالیانی ازدواج بنده به تأخیر بیفتد و می‎ترسم به حرام بیفتم و اگر ازدواج کنم امکان حج رفتن به تأخیر می‎افتد. در این مورد چه تکلیفی دارم ؟

(جواب:) اگر قبل از ضرورت ازدواج، از نظر مالی و بدنی و نیز امکان سفر حج مستطیع شده اید، ولی به حج نرفته اید حج بر شما مستقر شده است و اکنون هر طور شده باید به حج بروید؛ ولی اگر قبلا مستطیع نشده و اکنون که از نظر مالی متمکن شده اید ازدواج برای شما ضروری است و با ازدواج، استطاعت مالی برای حج باقی نمی ماند، حج وجوبی ندارد.

(سؤال) مادری وصیت کرده که دخترش برای او حج واجب انجام دهد و طبیعتا چند سال دیگر نوبتش خواهد شد. اگر در طول این مدت، خود او واجب الحج شد تکلیف چیست ؟

(جواب:) در فرض مذکور چنانچه قبل از نوبت مادر و با قطع نظر از نوبت حج مادر، متمکن از رفتن به حج نباشد خودش استطاعت از نظر راه ندارد و باید به وصیت عمل کرده و خودش هر وقت متمکن باشد برای خودش حج انجام دهد.

(سؤال) شخصی که با پرداخت عشریه معروف در صوفیه به حج رفته است؛ آیا حج او قبول است ؟ و اعمال او با عدم پرداخت خمس و زکات درست است یا خیر؟

(جواب:) چنانچه لباس یا پوششی که در حال طواف و نماز طواف به عنوان ستر واجب از آن استفاده کرده است، بلکه به طور کلی لباسی که با آن طواف و نماز طواف انجام داده و نیز پولی که صرف قربانی کرده از عین پولی باشد که یقین به تعلق خمس به آن دارد حج او اشکال دارد؛ مگر این که جاهل قاصر نسبت به وجوب و تعلق خمس بوده باشد و اگر در خرید آنها ثمن به صورت کلی و در ذمه او

ناوبری کتاب