صفحه ۱۷۸

(جواب:) با وجود فقیر خلاف احتیاط است.

(سؤال) فطریه زن شیرده بر عهده چه کسی است ؟

(جواب:) فطره او بر عهده کسی است که مخارج زن را می‎دهد.

(سؤال) این جانب در خارج از ایران به سر می‎برم و امکان مصرف فطریه را ندارم، لذا مبلغ مربوطه را کنار گذاشته ام. اگر شخصی در ایران (به عنوان قرض) از طرف من معادل آن را پرداخت کند آیا کفایت می‎کند؟ در این صورت آیا می‎توانم در این پول تصرف کنم ؟

(جواب:) اگر مبلغ را به قصد فطره کنار نگذاشته بودید جایز بود به دیگری وکالت دهید از بابت قرض آن را بپردازد؛ ولی پس از کنار گذاشتن، آنچه را به قصد زکات جدا کرده اید باید بدهید. البته ممکن است شخص فقیری آن را قبول کند و اجازه دهد شما عوض آن را حواله دهید و این امر با نامه یا تلفن حل می‎شود.

ناوبری کتاب